Angiu tulkotajs

Poïu angïu tulkotâjs ir rîks, kas arvien bieþâk tiek lietots, runâjot valodu. Vai tas ir labi? Kâ jûs ðo rîku izmantojat, lai tu bûtu jûsu patiesais atbalsts un lai mçs neizmantotu kompromisu, maldinot?Interneta tulkotâja îpaðums ir teorçtiski ïoti populârs. Tulkotâja logâ ierakstiet rakstu savâ valodâ, atlasiet modeïa valodu un valodu, kurai mçs plânojam tekstu, noklikðíiniet uz pogas "tulkot", pçc kâda laika nâkamajâ logâ parâdâs teksts, kas jau tulkots jaunajâ valodâ. Tik daudz teorijas.Tomçr praksç tas ir nedaudz grûtâk. Mums ir jârûpçjas par to, lai datorprogramma, kas nebûtu jçga pçdçjam, kâ sareþìîta, plaða un mûsdienîga, nebûs cilvçka inteliìence. No paðreizçjâ sâkuma tâs izmantoðanas iespçjas ir ïoti mazas. Vispirms es iesaku izmantot tulkotâju veiksmîgi, kad mçs pieprasâm, lai numurs âtri iemâcîtos dokumenta vçsturi, kas veidota valodâ, kas mums ir sveðinieks, vai kuru mçs lietojam ne pârâk augstâ pakâpç. Tas mums ïaus ietaupît laiku, kas mums bûtu jâtçrç veiksmîgi, ja vârdnîcâ meklçtu atseviðías frâzes.Saòemtais teksts tiks tulkots automâtiski, tas dos mums iespçju iepazîstinât sevi ar dokumentu (daïçji, lai to noskaidrotu, bet mums ir jâbût ïoti uzmanîgiem. Teksts, ko tulkotâjs pârtulkojis, iespçjams, nebûs piemçrots jebkâdai lietoðanai, izòemot tikai nedaudz vçstures apgûðanu. Tas ir tâpçc, ka tekstu automâtiski pârtulko interneta programma, kurai nav atbilstoða izlûkoðanas, lai dzîvotu sirsnîgi ar lingvistiskâm un stilistiskâm kïûdâm.Noteikums ir iepazît slengu. Mçìinâjumi doties uz projektiem un lîdzdalîba, piemçram, mâjasdarbu kontekstâ (nemaz nerunâjot par to, ka nav tulkotâja tulkota teksta, kas ir iespçjams oficiâla dokumenta gadîjumâ, var beigties sareþìîtâ situâcijâ. Tulkotâja radîtâs kïûdas ir ïoti svarîgas.

Tomçr vislabâk ir veikt tulkoðanas aìentûras profesionâlu tulkojumu.