Antistatisko apicrbu rathotajs

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir radîjuði attiecîgajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija visprecîzâkais brîdis, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To spçja izmantot pilnîgi godîgus un vieglus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk fascinçja gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ izveidoti tamborçti. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar spçcîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas tika sagatavota galvenokârt svarîgai ceremonijai. Kleita tika pârdota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti vienkârðai bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas funkcionâlas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir sûdzçjuðies par izsoïu rezultâtiem, un darîjuma priekðmets bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu piemçrotas apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais modes zîmols ir viens no bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Ir daþas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tostarp, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, drçbnieku un dizaineru. Katru brîdi uzòçmumam ir kolekcijas sadarbîbâ ar pilniem Polijas dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir patieðâm spçcîgs panâkums, kas ir ïoti daudz pirms veikala atvçrðanas, tie, kuri vçlas ierasties garâs rindâs no individuâla rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir ieinteresçti augstu atpazîstamîbu klientu vidû, vairâk reìionâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir guvusi un kas apstiprina, ka panâkumi ir vislielâkâs vçrtîbas.

Skatiet mûsu veikalu: Barjera, vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs