Armcnijas modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri bija darîjuði integrçjoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçts displejs darbojâs mazâkajâ komponentâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti reâli un gaisîgi audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ sagatavoti ar tamborçjumu. Blakus tiem bija arî meþìîòu, romantisku kleitu un blûzes efekts ar ruffles un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði paredzçta jaunai ceremonijai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas vairâkas drçbes no vismodernâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks atstâti individuâlâ bçrnu mâjâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un pozitîvas darbîbas. Tâs îpaðnieki vairâkkârt ir nolçmuði pârdot savus produktus, arî kâ piedâvâjuma materiâlu, pat apmeklçja kâdu no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija pievienosies mâjâm jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu pakïautas daþâdas kolekcijas nekâ stacionâros uzòçmumos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir bezmaksas starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ reìionâ ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku paðreizçjâ, katrs no interesantâkajiem drçbniekiem, ðuvçjiem un dizaineriem. Kâds ir zîmola prakses periodu apmaiòas kurss ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas tçrç tik daudz atzinîbas, ka pat pirms veikala izveides tie, kas vçlas dot kâdu no rîta rindâm, var to darît. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Ðâ nosaukuma produkti jau daudzus gadus ir ïoti nozîmîgi saòçmçju vidû, turklât pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par saòemto atlîdzîbu varu un pârbauda, vai panâkumi ir augstâkâs klases.

Hallu MotionHallu Motion - Efektīvs risinājums deformētam purngalam!

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa