Bcrnu psihologs anna king

Ja mçs novietojam, ka bçrns vecuma dçï nav nepiecieðams psiholoìisks atbalsts, tâpçc mçs esam nopietni. Nav absolûti taisnîba, ka psiholoìiskas problçmas parâdâs pieauguðâ darbinieka vidû. Ðâda uzmanîba ir vienkârða. Bçrniem ir arî nepiecieðams atbalsts, lai risinâtu problçmas, ko ikdienas dzîve rada viòiem.

Tâ kâ bçrns jau atrodas ârsta kabinetâ, neaizmirsîsim viòu sliktâkâ kategorijâ. Mums tas noteikti nav jâdara. Bçrnam ir jâjût, ka viòð mums ir labs, turklât pilnîbâ pieòemts. Un konsultçjoties ar viòu ar speciâlistu, kas ir bçrnu psihologs Krakovâ, ir tikai mûsu sûdzîbas sekas un fakts, ka mçs plânojam viòu risinât. Tas, ka bçrns jutîs, ka vizîte viòu nepazemina mûsu acîs, âtrâk sâkam palîdzçt psihologam. Tomçr ir ïoti svarîgi, lai sasniegtu vçlamo terapijas efektu.

Kâ man jâdodas pie psihologa ar savu bçrnu? Jebkura veida uzvedîba, kas, mûsuprât, nav pareiza, ir jâkonsultçjas ar speciâlistu, kurð ir mûsu definçts. Ja bçrnam ir zemas ziòas ar draugiem un draugiem skolâ vai baidâs doties uz skolu komandâ, tad mums vajadzçtu reaìçt. Atcerieties, ka ðâdas procedûras nav normâlas, bet patoloìiskas. Viòi ne tikai liek bçrnam izturçties nepareizi, bet arî padziïina psiholoìisko problçmu. Neapdraudçsim tos. Mçìinâsim atklât cçloni. Ne tikai tad, ja to nevar izdarît. Mçs nenonâkam pie pareizajiem pieòçmumiem. Bet tikai apmeklçjot ârstus.

Izvçloties psihologu par palîdzîbu poïu bçrnam, vienmçr meklçjiet personu, kas âtri un viegli parâda bagâtu un siltu pieeju. Psihologa radîtais atmosfçra mûsu birojâ ir dziïa vieta sanâksmes sekâm. Bçrnam ar viòu jâjûtas labi. Viòam ir jâatrod psihologâ vairogs pret sliktajâm emocijâm un jâatceras droðîbas pieredze savâ uzòçmumâ. Viòam ir arî iespaids, ka viòð nesaka vârdu, psihologs dzîvos pçc viòa îpaðîbâm, ko viòð piesaistîs viòam.