Berlines dokumentu tulkodana

Ârzemçs dzimuðo bçrnu vecâki bieþi saskaras ar lielu birokrâtiju saistîbâ ar attiecîgo dokumentu tulkoðanu. Visbieþâk iegûtâs vçstules otrajâ valstî nav konsekventas vai nav atrisinâtas ar tâm, kas tiek pârdotas Polijâ pçc bçrna piedzimðanas. Tâpçc tâ ir mulsinoða situâcija, kas parasti izraisa pârpratumus virsrakstos.

Ðî nolaidîbas dçï vecâkiem ir jâbût ïoti piespiedu kârtâ un bieþi jâapmeklç tie paði punkti, lai iegûtu ilgstoðu Polijas dzimðanas apliecîbu.Lai izvairîtos no problçmâm, ir vçrts nekavçjoties sazinâties ar kvalificçtu personu. Galvenokârt tas bûs zvçrinâts tulks, kurð ne tikai izskaidros situâcijas sareþìîtîbu, bet arî tulkot iesniegto dokumentâciju, tulkojumi tiek radîti daþu dienu kustîbâ, bet, ja objekts ir ïoti aktîvs, mçs parasti varam pieteikties ekspresdarbam. Tâpçc tas nav lielâkas izmaksas. Pirmkârt, lûdziet tulku, lai saòemtu sarakstu ar dokumentiem, kas bûs piemçroti dzimðanas apliecîbas saòemðanai. Persona, kas ðos stâstus izmanto profesionâli, noteikti bûs informçta par nepiecieðamajiem þurnâliem. Ja un mçs vçlamies bût papildu pârliecîba, vienkârði ievadiet vai dodieties uz pilsçtu vai rajona biroju pçc pareizâ saraksta.Pçc tam, zvçrinâtu tulkojumu mûsu materiâlu nevajadzçtu bût problçma ar izsmalcinâtîbu dzimðanas apliecîbas. Iepriekð plânot organizâcija norçíinu do, kâ arî prognozçt neçrtîbâm, kas saistîtas ar to atstâts birojâ jaundzimuðo. Vienîgâ pieeja ir atïauta ar mâtes vai laulâtâ PARTNERY uzglabât parakstus vârdâ abiem vecâkiem. Tomçr, ja vecâki nav precçjuðies, pats nevajadzçtu bût problçma. Mûsdienâs tikai dot pienâcîgu atïauju ar parakstu un fotokopiju identitâtes dokumentu. Jâ bûvçtas pârliecinâts jûs âtri iegût poïu dzimðanas apliecîba.

Pârbaudiet: lingualab.pl