Biznesa angiu valodas tulkotajs

Mûsu dzîvç bieþi vien ir brîdis, kad mçs gribam saskarties ar vîrieti no ârzemçm - gan biznesa, gan privâtajos punktos, vai vienkârði nepiecieðamîbas dçï, vai baudît. Lai gan veiksmîgi mçs zinâm mçría valodu, tam nevajadzçtu bût nekâdai problçmai, pretçjâ gadîjumâ subjekts to var izdarît. Ko mçs varam darît, lai pârvarçtu ðo faktu? Atbilde ir mierîga - no maksâjuma òemiet profesionâlu tulkotâju.

Protams, labâkais marðruts ir uzvarçt tâs personas pakalpojumus, kuru mçs zinâm, un ko mums darît zinâmâ mçrâ par vienkârðâku, pievilcîgâku cenu. Tomçr bieþi notiek, ka mçs nezinâm tulkotâjus zemâ lîmenî, un mums vienkârði ir jâdefinç tie. Tâtad, kâ jûs atradîsiet labu cilvçku, kurð to darîs gan âtri, gan labi?

Ðeit jûs nebûs laimîgs. Pirmais solis ir noteikt, no kurienes nâk tulkotâjs. Tâtad, ja mçs apmeklçjam galvaspilsçtu, tad tikai tulks no Varðavas sâk spçlçt - ðî analoìija attiecas arî uz citâm pilsçtâm. Kâpçc ir nepiecieðama? Nu, jo noteiktas attiecîbas ar savu tulkotâju ir absolûts pamats. Kas notiek, ja ir ieteicams noteikt korekcijas konkrçtam tulkojumam? Ko darît, ja izglîtojamais neatbildçs uz tâlruni? Tikai par ðâdâm lietâm bûtu jâdomâ, pirms meklçjat labu tulkotâju.

Vietai, kur dots tulkotâjs, nevajadzçtu bût labam kritçrijam mûsu meklçðanai - ir svarîgi iegût tulka pieredzi, jo îpaði tajâ valstî, no kuras mums ir jâietekmç. Akcijas un mûsu tulkojumu mçríis un metode - mums ir jânosaka, vai mçs esam ieinteresçti tulkoðanâ vai mutiskâ tulkoðanâ. Ðo jauno izmanto galvenokârt sapulèu daþâdîbâ (jo îpaði katrâ biznesâ, un tâ tiek samontçta ar ïoti augsto nepiecieðamîbu atrast tulkotâju no mûsu rajoniem. Ja viòð dzîvo tuvu mûsu sarunu biedram, vai mçs iedomâjamies, ka viòð tiks kultivçts citâdâ veidâ?

Kopsavilkumâ - pareizâ tulkotâja atraðana nav muïíîga, un tâ izpauþas daudzos citos posmos. Neskatoties uz visu, tirgû ir upe, mums var bût arî kâds cits.