Bogusuaw czarnowska veselibas profilakse

ATEX ir Eiropas Savienîbas juridisks dokuments, kas regulç prasîbas attiecîbâ uz aizsardzîbu un veselîbas aprûpi, kas jâievçro visiem produktiem, kas tiek laisti darbâ sprâdzienbîstamâ vidç. Jaunâkâ informâcija pçc esoðo ATEX standartu apvienoðanas 2014/34 / ES stâsies spçkâ 2016. gada 20. aprîlî. Katram produktam bûs nepiecieðami ðâdi maríçjumi:

1. CE zîme, 2. sertifikâta izsniegðanas vienîbas identifikâcijas numurs, 3. sprâdzienbîstamîbas simbols, 4. sprâdzienbîstamîbas grupa, 5. iekârtu kategorija, 6. sprâdzienbîstamîbas tips, 7. sprâdziena apakðgrupa, 8. temperatûras klase.Katra ierîce vçlas bût konstruçta tâ, lai grâmatas laikâ tas neradîtu draudus. Sertifikâta izsniegðana, ko veic pilnvarotas iestâdes (piemçram, UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Atestâcijas un sertifikâcijas pçtîjumu centrs SIA Gliwice, sajaucas ar citâm procedûrâm: 1. EK tipa pârbaude - beigâs nodroðina, ka trauks atbilst noteiktâm prasîbâm direktîva, 2. raþoðanas kvalitâtes nodroðinâðana - kvalitâtes nodroðinâðanas sistçmas apstiprinâðanas procedûra, kas ïauj maríçt produktu ar CE zîmi un izdot atbilstîbas deklarâciju, 3. produkta verifikâcija - jautâjumu un katras sekas, kas raduðâs projektâ, kas nosaka atbilstîbu noteikumiem; piemçrojama kvalitâtes sistçma, ieskaitot galîgo produktu kontroli un pieredzi, 5. sadarbîba ar cilvçku - procedûra, lai raþotâjs veiktu katras izgatavotâs kopijas atbilstoðus testus, sniedzot savu piekriðanu cilvçkam, kas norâdîts EK tipa pârbaudes sertifikâtâ un direktîvâ noteiktajâs prasîbâs; raþoðana - iekârtu tehniskâs dokumentâcijas sagatavoðanas kârtîba, dokumenti jâglabâ 10 gadus pçc pçdçjâs kopijas izgatavoðanas, 7. tehniskâs dokumentâcijas iesniegðana glabâðanas plânâ norâdîtajai valûtai, dokumentâcijâ jâiekïauj vispârîgs apraksts, dizains, rasçjumi, diagrammas, apraksti, standartu saraksts, testu un aprçíinu rezultâti, atbilstîbas deklarâcija, 8. vienîbas raþoðanas pârbaude.