Spaou valoda

Mutiskâ tulkoðana ir vçrsta uz to, lai veicinâtu saziòu starp diviem cilvçkiem, kuri nesaskaras mûsdienu valodâ. Ir zinâms, kad visâs jomâs tulkoðana otrajâ kategorijâ atðíiras. Viena no tâm ir konferenèu tulkoðana.

Komercdarbibu

Katram darba devçjam ir pienâkums nodroðinât darba òçmçjam droðus darba apstâkïus, kâ arî nodroðinât viòam draudoðus draudus un draudus, kas saistîti ar amata vietu nodroðinâðanu konkrçtâ vietâ. Darba devçjiem jânodroðina sprâdziendroða

Enova kada baze

Enova programmatûru ir izstrâdâjusi profesionâïu grupa. Labâkie dizaineri, programmçtâji un testçtâji daudzus gadus nenogurstoði strâdâjuði, lai materiâlu pilnveidotu. Viòu izcilîba nozîmç gadiem ilgu cieðu sadarbîbu ar klientiem, kuriem ir iespçja saòemt

Supermarketuri 1 ianuarie 2015 programma

Insoft PC Market ir ârkârtîgi elastîga programma arî jaunâkiem uzòçmumiem, kâ arî lielveikalam - un mçs esam parâdâ visu moduïu struktûrai. Galvenais modulis ir pat iesâcçja uzòçmçja kabatas diapazonâ. Vienîbas attîstîbas

Gaias vakuuma iepakojums no iubiinas

Vakuuma iepakojums nav pârâk liels. Sievieðu grupa pilnîbâ neapzinâs to, ka paðreizçjâ veidâ mçs varam ne tikai efektîvi pasargât mûsu pârtiku no bojâjumiem, bet arî, piemçram, atvieglot mûsu pârvietoðanos. Ko viòð

Jaworzno gaias vairumtirgotajs

Polijâ ir liels skaits gaïas vairumtirgotâju, kas nodarbojas ar tradicionâlo gaïas produktu raþoðanu un pârdoðanu. Gaïas vairumtirgotâji ir aprîkoti ar aukstumiekârtâm, ïaujot jums piegâdât svaigu materiâlu jebkurâ valstî. Gaïa îsumâ ir