Restorans el greco

Vai jums ir savs restorâns vai jauna vieta, kas piedâvâ maltîtes vai dzçrienus? Domâjat, kâda metode peïòas palielinâðanai? Labs ieguldîjums bûs modernu IT risinâjumu izmantoðana, kuriem bûs laba ietekme uz jûsu

Kases grupa kut

Tajâ mçs visi tikâmies biznesa biznesâ un bagâti lielveikalos ar kases aparâtiem. Tieði tie pârdevçji rçíina savas preces un saòem mums kvîti. Tomçr bieþi vien mçs nezinâm, cik daudz naudas ir.

Bosch timekia vietne

Mûsdienâs ikvienam uzòçmumam, katram uzòçmumam, kas nopietni atceras, ka pçrk jaunus lietotâjus un prezentç savus pakalpojumus vairâk potenciâlajiem pircçjiem, vajadzçtu bût citai vietnei. Daïu pieprasîjums nâk arî no privâtpersonâm, kurâm ir

Cdn classic kp

CDN Klasyka programma ir ne tikai vienots, bet arî pilnîgs piedâvâjums, kas paredzçts arî jauniem, maziem un maziem uzòçmumiem raþoðanas, pakalpojumu un tirdzniecîbas jomâ.

Visu CDN paketes sistçmu pieòem no trîs veidu

Fiskala droda toddler bis youtube

2015. gada 1. janvârî likumâ tika ieviests akts, kas arî saðaurinâja to uzòçmçju skaitu, kuriem nav pienâkuma reìistrçt savus darîjumus ar fiskâlo summu. Ja lîdz pçdçjai fâzei neesat izmantojis kases aparâtu,

Perfekcionisma depresija

Es esmu ïoti prasîgs klients. Pçtîjumi, kurus esmu veicis, un grâmata lieliskâ pozîcijâ uzòçmumâ ir padarîjusi mani ïoti ieinteresçtu. Ne tikai viesiem un rakstzîmes no manas apkârtnes, bet varbût, lai sazinâtos

Yukowo automadinu dokumentu tulkodana

Mûsdienâs pasaule kïûst par sakâmo "globâlo ciematu". Ceïoðana, pârcelðanâs uz nâkamo pasaules galu vai uzòçmçjdarbîba ar lietotâjiem no daþâdâm valstîm ðodien nav problçma.

Vîrieði pârvietojas un daþâdus dokumentus. Bieþi vien ir nepiecieðams

Jauns kases aparats uzocmuma

Nosakot veikala vai frizçtavas atvçrðanu, mums jâapsver ilgs atbildîbu saraksts. Izstâde un telpas interjers ir vienîgais, bet saraksta lauva iezîme ir formalitâtes Nodokïu birojâ.

Ikvienam uzòçmçjam, kurð arî publicçs rakstus kâ daïu

Drodibas varsts zb 8

Mçs pavadâm sezonâs, kad daþâdi apdraudçjumi mûs aplûko praktiski katrâ posmâ. Man bieþi vien ir pietiekami, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tâpçc viòa gatavoja katla sprâdzienu, kas tikai izraisîja

Pardodanas dati no parskaitijuma

Pastâv periods, kurâ finanðu instrumenti ir norâdîti regulâ. Tajâ laikâ tie ir elektroniski rîki, kas tiek izmantoti, lai reìistrçtu ieòçmumus un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to trûkumu, uzòçmuma