Cdn classic kp

CDN Klasyka programma ir ne tikai vienots, bet arî pilnîgs piedâvâjums, kas paredzçts arî jauniem, maziem un maziem uzòçmumiem raþoðanas, pakalpojumu un tirdzniecîbas jomâ.

Diet Stars

Visu CDN paketes sistçmu pieòem no trîs veidu programmâm. Pirmkârt, ir noliktavu rçíinu izsniegðanas ideja, kur mçs varam atrast ++ uzòçmumu, rçíinus. Ir jauns finanðu un grâmatvedîbas projekts, tostarp Nodokïu grâmata un Tirdzniecîbas grâmata. Treðkârt, ir cilvçkresursu un algas programma, kurâ var atrast Payroll Plus, Payroll un HR.1 Uzòçmums ++, Rçíini - tie ir projekti, kas izstrâdâti plaðâ funkciju klâstâ, kas atvieglo efektîvu un spçcîgu komercdarbîbas un pakalpojumu procesu apkalpoðanu uzòçmumâ.2 Nodokïu grâmata, tirdzniecîbas grâmata - projekti, kas bûtiski uzlabo darbu, neiekïaujot tradicionâlos ekonomisko notikumu ierakstîðanas veidus. Tie uzlabo grâmatvedîbas nodaïas darbu.3 Payroll Plus, algas un HR - tie ir projekti, kas labi atbalsta visus lçmumu pieòemðanas procesus, kas rodas ilgtermiòa vadîbas lîmenî, balstoties uz vienmçr svarîgiem datiem, kas iegûti sistçmas bâzç.No augstâk uzskaitîtâs klases katrs puisis var izvçlçties sev piemçrotâkos produktus un pielâgot tos.Visa CDN klasiskâ pakete ir efektîva un elastîga. Projekti ir firmas informâcijas sistçmas uzòçmumu pakalpojumiem. Derîgs MS-DOS centrâ. Kâ darba reþîmu varat izmantot arî Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Tie ir elastîgi un stabili, un viss veids ir skaidrs. Tad uzòçmçji ir ne tikai labâkie, bet arî interesantâkie.Tâpçc visas Comarch ERP Klasyka organizâcijas uzticamais aktîvs ir tâds, ka tas veido attîstîtos dzelzceïus PVN jomâ un daþas citas izmaiòas mûsu likumâ nâkotnç, gan turpmâk, gan âtrâk. Programma nepareizi aprçíina nodokïus un rûpîgi reìistrç. Klienti, kuriem ðî pakete ir tikai pozitîvâ reþîmâ, to apòemas. Programmas tiek pastâvîgi atjauninâtas jau vairâk nekâ divdesmit gadus, pateicoties kuriem viòi ir ieguvuði ïoti populâru draugu un lietotâju grupu, kas tos lûdz.