Ckas putekii

Uzòçmumâ, kur ir putekïi, ðíidrumi, gâzes vai uzliesmojoði tvaiki, un nav noteiktas zonas, kas varçtu bût sprâdzienbîstamas, nekavçjoties jâsagatavo visaptveroðs dokuments, ko sauc par sprâdziena riska novçrtçjumu.Jâatceras, ka darba devçja pienâkums ir noteikt sprâdzienu zonas.

Turklât, § 37. 1. Psiholoìijas ministra un padomes 2010. gada 7. jûnija noteikumi par çku, citu bûvobjektu un teritoriju ugunsdroðîbu (Dz.U.10.109.719, gan vietâs, gan vietâs, kur atrodas Riska novçrtçjums tiek sagatavots apkârtçjâs vietâs, kur tiek raþoti, uzglabâti, uzglabâti vai kur maisîjumi var radît sprâdzienbîstamus materiâlus.Ðajâ novçrtçjumâ ir absolûti nepiecieðams norâdît telpas, kurâs ir sprâdziena risks. Iekðçjâs un ârçjâs telpâs jânorâda atbilstoðas sprâdzienbîstamîbas zonas. Bûtu jâizstrâdâ grafiskâ dokumentâcija, kas satur klasifikâciju un faktorus, kas var izraisît sprâdzienu.

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums bûtu jâpieòem saskaòâ ar piemçrojamiem Eiropas standartiem, starp tiem arî jânorâda:• PN-EN 1127-1: 2011 "Sprâdzienbîstama vide. Âtra un sprâdziena aizsardzîbas novçrðana.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Sprâdzienbîstama vide - telpas klasifikâcija - Gâzu sprâdzienbîstama vide.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Sprâdzienbîstama vide.Kosmosa klasifikâcija. Atmosfçras, kurâs ir viegli uzliesmojoði putekïi, \ t• Tehniskais standarts ST-IIG-0401: 2010 "Gâzes tîkli. Sprâdzienbîstamu zonu vçrtçjums un apzîmçjums.• PN-EN 6079-10-14 "Sprâdzienbîstama vide - elektrisko iekârtu projektçðana, izvçle un montâþa"• PN-EN 60079-20-1 "Sprâdzienbîstama vide - Materiâlu îpaðîbas attiecîbâ uz spirtu un tvaiku klasifikâciju - Eksperimentâlâs metodes un tabulas informâcija"• PN-EN 50272-3: 2007 "Prasîbas sekundâro bateriju nostiprinâðanai un celtniecîbai..