Colposcopy jauns filtrs

Kolposkops ir neaizstâjama ierîce, kas bieþi tiek izmantota kâ dzemdes kakla patoloìiju izpçte. To lieto, lai meklçtu citoloìiskas maksts un kakla uztriepes.

Paðlaik visi kolposkopi ir mûsdienîgi un mîksti. Ir iespçjams pastâvîgi arhivçt dinamiskos attçlus, kas darbojas trauku. Mûsdienîga elektronika un pantogrâfi dod iespçju veikt smalkas tendences jebkurâ jomâ, pateicoties kam kolposkopiskais izmeklçjums ir ïoti labâks un ievçrojami delikâts. Lielâkâ daïa veidu ir aprîkoti ar digitâliem mçríiem, pateicoties kuriem jûs varat arhivçt pçtîjuma gaitu. Ieraksts, kas izveido kolpofotogrâfijas formâtu, digitâlo arhivçðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos vai video ierakstîðanas personâ.Paðlaik tiek ierosinâts, ka bûtiskâkâs iezîmes ir raksturîgas ar labu kolposkopa stâvokli. Pirmâm kârtâm tai jâbût augstâkâs klases maltîtei. Tai jânodroðina izcila attçla kvalitâte, skaidra fotogrâfija un videoklips, un tai jâbût nodroðinâtai ar specializçtu programmatûru, pateicoties kurai bûs iespçjams veikt detalizçtu apkopotâ vizuâlâ materiâla analîzi. Tiek veikta ierîces stabilitâte un pçc iespçjas âtrâk.Lieliskas kvalitâtes kolposkopa optiskâ sistçma parasti balstâs uz Vâcijas raþoðanas lçcâm. Optiskajai sistçmai jâbût vienlaicîgi aprîkotai ar daþiem tâlummaiòas reþîmiem. Labâkie modeïi ïauj palielinât 20 reizes. Izvçloties kolposkopu, jums vajadzçtu arî sniegt atsauksmes par fokusçðanas maksimumu un fokusçðanas diapazonu. Jo ilgâk, jo precîzâk.Labâkajâm ierîcçm jâbût aprîkotâm ar pantogrâfa rokturi, kas nodroðina vienkârðu un skaidru soli jebkurâ iespçjamâ plaknç. Svirai jâbût aprîkotai ar slçdzenes piedâvâjumu, pateicoties tam bûs iespçjams tos izlaist noteiktâ virzienâ.