Darbinieku apmaciba gramatvedibas uzskaite

Avârijas apgaismojums atrodas vçl lielâku objektu daudzumâ. Tâs galvenokârt ir biroju çkas, rûpnîcu zâles un neparastas darba vides, kâ arî universitâtes un koledþas. Pçdçjie avârijas apgaismojuma posmi tiek izplatîti gan privâtajos klubos - vienìimenes mâjâs, gan dzîvokïos.

Avârijas apgaismojuma iekârtas tiek izmantotas tâ, lai pçkðòa elektroenerìijas padeves izslçgðana neizraisîtu negaidîtu apgaismojuma izslçgðanu. Labos gadîjumos ðâdam notikumam var bût katastrofâlas sekas, piemçram, darba vietâ, kur darbojas maðînas ar kustîgâm daïâm, kas nav aizsargâtas ar jebkuru vâku. Tieði tâpçc piemçroti noteikumi par nepiecieðamîbu izmantot avârijas apgaismojuma iekârtas nebija vismaz ïoti labi.Avârijas apgaismojumu var veikt no attâluma. Iespçjams, ka tas pastâvçs ar vienu apgaismes ierîci, kurâ var atrast nelielu akumulatoru. Tas tiek ielâdçts elektroenerìijas tîkla ikdienas darbîbas laikâ, bet sprieguma samazinâjuma laikâ avârijas apgaismojums automâtiski sajaucas, uzlâdçjot elektrîbu no akumulatora. Ðim risinâjumam ir nepiecieðams pievienot papildu vadu apgaismojuma punktam, kas ir fâzes process ar noteiktu baroðanas avotu neatkarîgi no gaismas slçdþa darbîbas. Bûtu labi, ja gaismas avots râmî bûtu LED spuldze, jo tâ saòem vairâkas strâvas. LED gaismeklis ïauj izmantot parastâs LED lampas, kas ir noderîgas tirdzniecîbâ, nav nepiecieðams iegâdâties îpaðas spuldzes pie raþotâja.Cits avârijas apgaismojuma sistçmas darbîbas veids ir centralizçts enerìijas avots. Citâ telpâ ir ievietots liels ietilpîbas akumulatoru komplekts, kas rada apgaismojuma stâvokli jebkurâ mâjâ pat vairâkas stundas. Paplaðinâtam apgaismojuma darba laikam un iespçjâm izmantot enerìiju nâkamajâs ierîcçs ir arî papildu ìeneratori.