Dokolades ecuador

Ðokolâde ir konditorejas produkts, kas ir ïoti liels visâ pasaulç. Lai gan lielâkâ daïa pasaules cenðas pastâvçt uz diçtas, visi pçrk ðokolâdi. Tas ir sortiments, kas izgatavots no kakao ðíidruma, kakao sviesta un papildu pasâkuma, kas rada pârâk lielu uzdevumu, lai padarîtu ðokolâdi skaistu.

Ðokolâdes vçstureÎsta ðokolâde vispâr nav salda - tas ir saldinâts ar cukuru. Pirmâ ðokolâde atradâs deviòpadsmitâ gadsimta otrajâ pusç Vâcijâ. Vâcija un Austrija ðobrîd ir îstas ðokolâdes valstîbas. Ðo valstu valstîbâ katram stûrim var atrast konfektes, kurâs ðokolâde tiek pârdota tik daudz sareþìîtu formu.

Ðokolâdes formasÐokolâdi var atrast granulçtâ situâcijâ piena vai ðíidruma situâcijâ, turklât tradicionâli - tabletes.Lai raþotu ðokolâdi, ieteicams izmantot îpaðu maðînu. Ðokolâdes maðîna ir ïoti dârga, tâpçc to izmanto sievietes, kurâm sâkumâ ir nozîmîgi materiâli resursi. Ðokolâdes raþoðanas uzsâkðanas problçma neapðaubâmi ir izejvielu iegûðana - lai to òemtu, jums jâdodas uz Dienvidameriku.

Ðokolâdes veidiIr vairâki ðokolâdes veidi. Vispopulârâkais un ðíietamâkais ir piena ðokolâde, kas papildus kakao un kakao sviestam ir pats par sevi un piens, piena pulveris, kâ arî vaniïa. Ðâdâ ðokolâdç pats kakao sastâvs nevar dzîvot vienkârðâk nekâ 50%. Baltâ ðokolâde nesatur kakao pulveri. Tomçr rûgtâs ðokolâdes, neraugoties uz ðíietamîbu, ir vaniïa.Ðokolâde nav ðokolâdes lîdzîgi produkti, kuros kakao saturs nepârsniedz 7% no produkta kopçjâ svara. Jums jâveic pçdçjais iemesls iepirkðanâs laikâ.