Drodibas noteikumi pie ezera

Atex putekïu nosûkðana vai putekïu nosûkðana kopâ ar ATEX informâciju (ATmosphere EXplosible ir arvien populârâka problçma veselîbas un droðîbas jomâ. & Nbsp; ATEX direktîva ir Eiropas Savienîbas tiesiskais regulçjums par standartiem, kas jâizpilda produktiem, kas òemti bîstamâs, galvenokârt neaizsargâtâs zonâs sprâdzieniem.

Paðlaik katram Eiropas Savienîbâ raþotam çdienam ir jâbût atbilstoðam ATEX informâcijai. Pirmkârt, ATEX nosaka izmantoto materiâlu veidu un izmantoto konstrukciju. Ierîces, kas atbilst ðai direktîvai, ir apzîmçtas ar CE simbolu. Raþotâjs ir atbildîgs par risku klasificçðanu un maríçjuma pieðíirðanu konkrçtam produktam. Putekïu savâcçji ir ierîces, ko plaði izmanto rûpniecîbâ. Tie galvenokârt paredzçti mazu putekïu daïiòu uzglabâðanai. Cita starpâ tie ir ieteicami metâlapstrâdei slîpçðanas laikâ, lçjumu apdarei, slîpçðanai, pulçðanai. Putekïu savâcçji tiek izmantoti arî koksnes apstrâdei, îpaði putekïu nosûkðanai un pulverveida materiâlu, galvenokârt íîmisko pulveru, apstrâdei. Pastâv visa procedûra, lai novçrtçtu izstrâdâjumu atbilstîbu sprâgstvielas droðîbai. Parasti ðâdu novçrtçjumu veic neatkarîga paziòotâ institûcija. Ðâdas atbilstîbas novçrtçðanas laikâ tiek izveidota visa tehniskâ dokumentâcija, kurâ starp to direktîvu sarakstu, ar kurâm tâ ir piemçrota ierîce, ir saraksts ar dokumentiem, kas òemti vçrâ ierîces raþoðanâ. Dokumentâcijâ jâiekïauj arî ðâda informâcija: ierîces grupa un kvalitâte, ierîces maksimâlâ virsmas temperatûra, piemçrota aizsardzîba pret eksploziju. ATEX ir jâpielâgo lielâ uzòçmuma prasîbâm un jâizmanto tâ labie, loìistikas un personâla piedâvâjumi. ATEX direktîvas piemçroðanas izmaksas ir salîdzinoði vienkârðas salîdzinâjumâ ar sprâdzieniem.