Dzimumakta nepastav pdf

Sekss ir viena no svarîgâkajâm un vçrtîgâkajâm cilvçka dzîves sfçrâm. Tas ir radîts nevis ar îpaðu burvîbu, bet ar skaistu prieku. Sekss ir pievilcîgs traumu veids un labas dzîves avots. Pilnîgi nostipriniet attiecîbas, apvienojot partnerus. Ko darît, tomçr, ja ir problçmas jûsu seksuâlajâ sfçrâ?

Zinâtnes joma, kas ir seksoloìija. Ðo jomu interesç cilvçka seksualitâtes plaðais jçdziens. Seksologu intereðu temats cita starpâ ir seksuâlâs vajadzîbas, ar to saistîtie traucçjumi un pat viòu trûkumi. Seksoloìija pârvçrð darbinieka seksuâlo dzîvi daudzâs jomâs. Tas ne tikai ieskauj korporâciju. Tas attiecas arî uz psihi, centîbu un mîlestîbu, kâ arî attiecîbâm ar saviem cilvçkiem un pârçjo pasauli. Seksoloìija izmanto visus cilvçka seksualitâtes elementus. Ðî lieta, cita starpâ, gûst zinâðanas no antropoloìijas, medicînas, psiholoìijas vai socioloìijas.

Kâ man jâdodas uz seksologu? Speciâlistam jâdodas uz cilvçkiem, kuriem nav seksu. Problçma, kas novçrð to, ka jûs dzîvojat orgasma procedûrâ, priekðlaicîga ejakulâcija vai erektilâ disfunkcija, kâ arî lielie tuvplâni. Par kâzâm, pateicoties profesionâlajai palîdzîbai, vienreiz par visâm reizçm aizmirst par intîmâm problçmâm.

https://goij-c.eu/lv/

Mûsu seksologs Krakovâ ir kvalificçts speciâlists, kurð risinâs jebkuru problçmu sareþìîtâ jomâ, kas ir laba seksualitâte. Pateicoties daudzu gadu pçtîjumiem, jûs ne tikai bûtiski iepazîstinâs jûs ar apmierinoðâ dzimuma pasauli, kâ risinât problçmas, kas saistîtas ar erekcijas trûkumu, ne orgasmu, kâ arî rîkoties pret seksuâli transmisîvâm slimîbâm un vçlmçm, un, pirmkârt, jûs pârvarçsiet kaunu un parâdîsit, cik svarîgi ir pareiza seksuâlâ dzîve.