Dzivsudraba kase

Ikvienam nodokïu maksâtâjam, kas pârdod preces fiziskâm personâm, ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Tas ir lîdzeklis, lai piemçrotu atbilstoðus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tas attiecas uz likumu un ir skaidrs.

Kâ ar nepareizu kases aparâtu?

Par ðâdâm veidlapâm jâpiegâdâ tâ sauktajâ rezerves naudâ. Tâs apglabâðana nav juridiska prasîba, tâpçc katras vadîtâja rûpnîcâ jau iepriekð ir jâdomâ par ðâdu izeju. Tas lieliski darbojas pretçji avârijas situâcijâm, kas vçlas labot pareizo aprîkojumu. Principâ PVN likums skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams veikt ierakstu par apgrozîjumu, izmantojot rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves birojs var pasargât no nevajadzîgas un neparedzamas dîkstâves grâmatâ. Ir vçrts atcerçties, ka vçlçðanâs no rezerves kases ir jâziòo nodokïu iestâdei, pierâdot iekârtas bojâjumu un piedâvâjot zinâðanas par rezerves ierîci.

Diemþçl, tiklîdz tas tika minçts iepriekð, kases aparâta trûkums pçdçjâ rezervju fondâ piekrît nepiecieðamîbai pârtraukt pârdoðanu. Tad jûs nevarat izveidot galîgo pârdoðanu, un ðâda dzîve ir nelikumîga un var koncentrçties uz lielo finansiâlo apgrûtinâjumu bûtîbas sekâm. Atgâdinot situâciju, kurâ darbuzòçmçjs pieprasîs atbilstoðu kvîti.

Tâdçï ir nepiecieðams pçc iespçjas drîzâk informçt par remontçtâja un postneta nodokïu printeru neveiksmi, kâ arî par nodokïu administrâciju par pârtraukumu, veicot pirkuma ierakstus ierîces remonta brîdî, un, protams, par pârdoðanas plaisu.

Tikai tieðsaistes izsoles gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc savs darbs, bet viòð vçlas izpildît vairâkus nosacîjumus - glabâtie ieraksti ir rûpîgi jâapsver, par kuriem materiâliem tika pieòemts maksâjums; maksâjums jâsaòem pa e-pastu vai pastu. Ðajâ gadîjumâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs bûs ideâls, lai ievietotu PVN rçíinu.