Eehu tulkojumu saraksts

Fiskâlâ kase ir dzçriens no svarîgiem darba instrumentiem ikvienam, kurð nolemj saglabât savu biznesu. Pçdçjais nav iemesla, neatkarîgi no tâ, vai mums pieder veikals, vairumtirgotâji vai brîva profesija, ar stabilitâti mums bûs nepiecieðams aprîkot sevi ar ievçrojamâm izejvielâm. Viens no tiem ir kases rullîði, kas atvçrti noieta tirgiem.

Noteikts komponents kases aparâtiem ir ofseta rullîði, kas lieliski sadarbojas ar adatu drukâðanas mehânismu. Papîrs, kas tiek izmantots tâdu ruïïu realizâcijai, kas ir bez putekïiem vai celulozes, pçdçjais râda sniega baltu toni. Pçrkot kompensâcijas ruïïus, ir vçrts pievçrst uzmanîbu tam, vai tajos izmantotais papîrs ir organiskas izcelsmes.Cita veida ruïïi ir termiski ruïïi, kuru izmantoðana ir nepiecieðama, lai veiksmîgi kïûtu par kases aparâtu ar termiskâs drukas mehânismu. Ðis papîra veids ir lielâks, bet tas nodroðina vismaz piecus gadus ilgu izdrukas redzamîbu, t.i., tieði tâpat kâ mums ir nepiecieðams saglabât izdrukas saskaòâ ar tiesîbu normu. Termiskie rullîði var bût un aizsargâti pret ârçjo faktoru negatîvo ietekmi, piemçram, UV stariem, eïïâm, plastifikatoriem vai gaisâ aizslçgtiem mitrumiem.Kases aparâtu lietotâjiem tas ir vienkârðs un novatorisks risinâjums bezkameru ruïïos. Tie joprojâm ir divslâòu ruïïi, no kuriem pirmais slânis ir izgatavots no ofseta papîra, un otrs no ïoti jutîgajiem paðnodarbinâtajiem papîriem. Ðis risinâjums, lai gan tas ir nedaudz dârgâks no tradicionâlajiem, tomçr daudzos gadîjumos var bût izdevîgâks. Tâs îpaðâ iezîme ir labâkâs kvalitâtes papîra izmantoðana, uz kuras izdruka ir redzama vismaz piecus un ne vairâk kâ divdesmit piecus gadus. Turklât ir vçrts atzîmçt, ka paðkopçðanas ruïïi pçc pieciem gadiem nepazaudç kopçðanu.

Uz Krakovas fiskâlajiem kases aparâtiem ir privâts piedâvâjums visiem ïoti uzskaitîtajiem veidiem. Atcerieties, ka, izvçloties fiskâlâs valûtas ruïïu veidu, ierîces parametriem ir galvenâ nozîme. Tomçr ir vçrts apsvçrt papîra papildu priekðrocîbas, piemçram, tâs ekoloìisko izcelsmi vai ilgstoðu drukas redzamîbu, pateicoties îpaðai íîmiskai aizsardzîbai.