Elektrificcto virsmu iezemcdana

Princess Hair

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku lîdz elektrostatiskâs dzirksteles pieaugumam. To plaði izmanto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanas un apstrâdes nodaïâ.

Elektrostatiska iezemçðana var bût atðíirîga. Zemâkie un nedaudz sareþìîtie modeïi atbilst iezemçjuma skavai un kabelim. Spçcîgâka un tehnoloìiski progresîvâka ir zemçjuma stâvokïa jaunâkâ aizsardzîba, pateicoties tam, ka produkta dozçðana vai transportçðana ir pieïaujama, ja zemçjums joprojâm ir tîrs.

Elektrostatiskie zemçjumi visbieþâk tiek izmantoti dzelzceïa tvertòu, ceïu cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas procesâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Veiksmîgi piepildot vai iztukðojot tvertnes ar daþâdu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem, var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. To veidoðanâs iemesls, iespçjams, ir uzliesmojoðu vielu sajaukðana, sûknçðana vai izsmidzinâðana. Elektriskie lâdiòi tiek radîti, saskaroties ar atseviðíâm daïiòâm vai pârvietojot tâs. Elektriskâ lâdiòa apjoms bûs ierobeþots lîdz to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Cieðas un pçkðòas saiknes ar zemi vai bez lâdiòu dçï rezultâtâ var izveidot îsu strâvas impulsu, kas spilgtas konstrukcijas spilgtumâ.Dzirksteïaizdedzes iztrûkums var izraisît gâzes un gaisa maisîjuma aizdegðanos, kas nozîmç eksploziju vai lielu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.