Elzab k10 fiskala kase

Tâ kâ likumdevçjs uzliek pienâkumu veikt kases aparâta izveidi katrai struktûrai, kas koncentrçjas uz pakalpojumu vai preèu pârdoðanu, ikvienam, kas vçlas vadît pârtikas uzòçmumu, automaðînu darbnîcu, svarîgâko vietu vai privâtu ârstu, ir jâiegûst ðâda ierîce. Kases aparâta trûkums sastâv no skaistiem sodiem, ko pieòçmis likumdevçjs, kuru izpildi izmanto tirgus kontroles iestâdes.

Ja mums nav izvçles, kas mums jâpievçrð, pçrkot? Es uzskatu, ka kases aparâta funkcionalitâte bûs vissvarîgâkâ ðeit. Vienmçr ir svarîgi, lai tâ ekspluatâcija bûtu intuitîva darbiniekiem, lai netiktu paralizçta aktivitâte un arî neveiksme. Skaidras naudas iegâde nenodroðinâs mûs pret ekonomiskajâm sekâm pârbaudes gadîjumâ. Auditoram nav jâapsver iznomâtâ darbinieka sûdzîbas. Ðo objektu risinâjums daïçji ir uzòçmçjs, un tâpçc viòð nesîs finansiâlas sekas, ja viòð tos neatrisina.Protams, vairums veikalu îpaðnieku un ârkârtas iestâþu, kas spçlç ar preèu pârdoðanu vai palîdzîbu, iegâdâjoties pirmo kases aparâtu, tiek pârsûtîti galvenokârt pçc cenas. Cena ir svarîgs elements, bet, manuprât, tas nav vissvarîgâkais. Pirms kases iegâdes, ir vçrts pârbaudît viòas kâjâm, pârbaudît, vai viòa var rîkoties ar sevi un paskaidrot cilvçkiem, kâ viòai bûtu jâdarbojas. Ja daþi no mums nedarbosies ðajâ çdienkartç - mçs varam bût pastâvîgi, ka abiem cilvçkiem, kurus mçs nodarbinâm, bûs punkts.No kases funkcionalitâte var bût ne tikai process, tâ darbîbu, bet arî lielums, pieejamîba uzturçðanas pakalpojumiem, un âtrums, ar kâdu mçs varçsim aizstât ruïïpapîru uz drukas kvîtis. Visi ðie elementi ir jâòem vçrâ koncentrâcijas un pârbaudît krietni pirms mçs tçrçt naudu. Pârdoðana nes tik daudz naudas modeïus, attiecîgi, ka, ja mçs atmest uzdevumu.NEW_LINETo veselîga, mçs varam pieòemt cenu grupâ. Tâpçc ir vçrts uzklausît padomu citiem lietotâjiem no ðâdâm ierîcçm, izlasiet atzinumus tieðsaistes forumiem un specializçtiem materiâliem pçdçjâ materiâlam. Pat tad, ja tâpçc ir îpaði aizraujoða pozîciju ilgtermiòâ, mçs absolûti vçrts. & Nbsp; & nbsp; pilnvarotie veikali patîk Kases Krakovu, atrisinâs profesionâlu apkalpoðanu un ieteikt labâko izvçli kases aparâtu..