Fiskala droda toddler bis youtube

2015. gada 1. janvârî likumâ tika ieviests akts, kas arî saðaurinâja to uzòçmçju skaitu, kuriem nav pienâkuma reìistrçt savus darîjumus ar fiskâlo summu. Ja lîdz pçdçjai fâzei neesat izmantojis kases aparâtu, tas jau var mainîties. Vairâk vai mazâk tiek saukts par galu, ka pastâvîgi cilvçki, kas veic finanðu kampaòas, bûs spiesti pirkt kases aparâtu. Tâ kâ katra uzòçmçja budþetâ ir milzîgas izmaksas, tagad ir vçrts piedzîvot, kâda palîdzîba var saòemt kompensâciju par ðâdu pirkumu.

https://neoproduct.eu/lv/denta-seal-loti-efektivs-speks-zobu-balinasanai-un-atjaunosanai/

- Visiem uzòçmçjiem, kuri ir iegâdâjuðies fiskâlo kases aparâtu un reìistrçjuði mûsu pârdoðanu, ir pienâkums pieteikties uz raduðos izmaksu atlîdzinâðanu. Lai pieteiktos ðâdai kompensâcijai, jums ir jâveic daþas formalitâtes. Saskaòâ ar likumu, jûs varat atgût 90% no kases aparâta iegâdes cenas, neiekïaujot PVN, bet priekðrocîba nevar pârsniegt 700 PLN. Neapðaubâmi, iespçja saòemt atgrieðanos ir pareiza informâcija visiem uzòçmçjiem, kuriem nepatîk iemest naudu.

- Mçs nevaram aizmirst par îpaða pieteikuma nosûtîðanu Nodokïu pârvaldei, kurâ mçs nolemjam izmantoto kases aparâtu skaitu un norâdît to lietoðanas adreses. Viòam ir arî jâatgrieþ precîzs datums, kad sâkâm reìistrçt pârdoðanu konkrçtajâ kasç. Ðis materiâls ir obligâts, un mçs nevaram pârtraukt runât par to.

Lai saòemtu kompensâciju par kases aparâta iegâdi, mums ir jâbût pirkuma apliecîbai. Vienu deklarâciju varam pieprasît vienu reizi. Ja òemam vçrâ visas ðaubas, kas saistîtas ar paðreizçjo, kurâ mçs pieprasâm atmaksu, mçs varam atrast daudz informâcijas bûvniecîbâ - ðeit daudz teksta ir vienkârðs. Ar garantiju mçs neesam dârgi cilvçki, kuriem nepiecieðamîba iegâdâties kases aparâtu ir pilnîgi jauns skaistums. Un, pateicoties pieredzçjuðu speciâlistu padomam, mçs varçsim ne tikai nopirkt pareizo naudu, bet arî mçs varçsim saòemt kompensâciju par pirkuma izmaksâm.

Kur nopirkt kases aparâtu? Fiskâlâs ierîces iegâdi var panâkt gan interneta interesçs, gan stacionâros tirgos. Mums jâatceras, ka tâ pati nozîme ir pilnvarotajam izplatîtâjam, ko tâ sniedz un apkalpo.