Franeu modes skate bcrnudarza

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmus skatîtâjus, kuri plânoja redzçt, ko dizaineri bija darîjuði sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija zemâkajâ komponentâ, un pilnîba pagâja bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To ievieðanai tika izmantoti pilnîgi normâli un gaisîgi audumi ar asâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk bija iekïauti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas tika izgatavoti no tamborçtâm summâm. Tos ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri ir piedâvâjuði cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar sareþìîtiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas izgatavota îpaði pçdçjam gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas arî daþas no modes kolekcijas drçbçm. Ieòçmumus, kas gûti no ðîs pârdoðanas, raksturos kâ privâtu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums ir gatavs atbalstît daþâdas pareizas darbîbas, arî veselas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir atvçlçjis pârdoðanai savus produktus, un ðî pârdoðana bija pat îpaðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies veikaliem maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju atvçrt datoru biznesu, kurâ daþâdas kolekcijas bûtu labas nekâ veikalos.Pazîstams apìçrbu uzòçmums ir dzçriens starp visgrûtâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd, pirmkârt, daudzi no efektîvâkajiem drçbnieku, ðuvçju un dizaineriem. Katru reizi, nosaukums, veido kolekcijas sadarbîbâ ar centrâlajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ieinteresçtas patieðâm briesmîgajos panâkumos, ka pat pirms veikala sâkuma viòi ir gatavi plânâs rindâs, gatavs no individuâla rîta. Ðîs kolekcijas izzûd citâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti daudzu gadu garumâ ir piepildîti ar lielu atpazîstamîbu klientu vidû, arî zemç, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir guvusi un kas apgalvo, ka produkti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava