Gaias dzirnavioas ad 4803 adler

Gaïas vilks nav brînums, kâ maðîna, kas nodroðina neapstrâdâtas, vârîtas vai saldçtas gaïas sasmalcinâðanu un slîpçðanu, kas tiek pakïauta turpmâkai pârstrâdei (desu raþoðana. Tâ kâ ierîce tiek izmantota viesnîcâs, restorânos, lielveikalos, çdinâðanas uzòçmumos un sabiedriskâs çdinâðanas uzòçmumos, kur apstrâdâtâs gaïas daudzums ir daudz plaðâks nekâ mâjas laukâ, izmçri (kakls ar baroðanas skrûvçm un grieðanas komplekti - tîkli, sniega asmeòi, naþi un parametri (efektivitâte. , sieta diametrs, rotâcijas âtrums, kakla atvçrðana, jauda, jauda íermeòa vilks ir jâmaksâ procesora vajadzîbâm.

Hallu Motion

Liels sortimentu vilki tirgû izvçlas pareizo trauku izvçli iekârtas vajadzîbâm, pateicoties tam, ka çdienu pagatavoðanas laiks ir saîsinâts (saspieþot daþus kilogramus minûtç un neprasa lielas fiziskâs piepûles izmaksas. Vilkiem ir vienkârða forma, elementus var viegli demontçt, kas padara apstrâdi daudz vieglâku, tîrîðanas procesu un tîrîbu, ietekmç higiçnas apstâkïu uzlaboðanos. Padarot traukus no parastajiem nerûsçjoðiem vai alumînija sakausçjumiem, liela darba vçrtîba nosaka maðînas lielo izturîbu. Tâpat kâ visi çdieni, ko izmanto pârtikas rûpniecîbâ, vilki atbilst CE droðîbas un higiçnas prasîbâm darbâ. Vilka darbîba - sasmalcinâtâ gaïa tiek ievietota rîklç, tad pçc saspieðanas, piemçram, ar polipropilçna virzuli, tâ tiek piespiesta darba skrûvei un no turienes uz grieðanas sistçmu. Grieðanas ierîce piespieþ íermeni acu acîs un pçc tam sagrieþ ar iebûvçtiem naþiem. Pçc sasmalcinâðanas gaïa tiek sajaukta ar pildîjumu, pçc tam iepakota apvalkâ vai vakuuma iepakojumâ un iegûta tâlâkai apstrâdei atkarîbâ no gala produkta veida - aukstâs gaïas vai vakuumâ iepakotas gaïas. Attiecîbâ uz gaïas sugâm sâkas tîkli ar atðíirîgu linuma acu diametru un naþiem. Vilkus var sakârtot ar daþâdiem piederumiem, kas nodroðinâs, piemçram, desu, dârzeòu un siera pildîðanu. Tâ ir parasta ierîce, kas ir vienkârða par pieòemamâm cenâm, kas tiek ieviesta çdinâðanas uzòçmumos, kur desu vai gaïas çdienu raþoðana nav tik atðíirîga kâ konkrçtâs raþotnçs, tâ ir veselîgâku produktu garantija, kas nesatur konservantus un citus pastiprinâtâjus.