Garu matu modelcdana

Mana mâsa îpaði mîl spçlçt ar saviem matiem, jûs varat strûkt viòai stundas un íemmçt. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm tiek absorbçts, ka, ja man vajag visu, lai izskatîtos skaisti, es varu piecas reizes darît vienu pîti, visu laiku ar matiem, vai ar sprâdzçm. Viòam patieðâm patîk skolas spçles un tâs. Viòas jaunâ loma kâ princese Joker bija arî izklaidçjoða un viòai bija vajadzîgi lieli mati un apìçrbs. Pirmkârt, mana mâte bija mazo bizîtes pîtas ar tiem piestiprinâtiem lokiem. Vçlâk ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Es izskatîðos gludâkajos matos ... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu pârslodze un to krauðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ îsta karaliene. Tomçr, kad tas notiek ar sabojâtâm meitençm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Nav aprçíinâts ar to, ka jau no sagatavoðanas uzsâkðanas jau ir pagâjis vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîjusies ideja, un viòas stilâ tâ bija tik daudz "nieeee, es tieðâm nevçlos, es neko neatceros princese, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, viòas mati sagriezti piepildîtas kokas malâ. Jo, kâ mçs iepriekð radîjâm, mçs tagad plânojam viòas matus, tâpçc viss mums bija labi. Viòas mâte, no vienas puses, no jaunâs puses un divdesmit brîþos bija pârliecinâta.

PsoriFixPsoriFix - Iztukðojiet sevi no neskaidrîbas un diskomforta psoriâzes dçï!

Skatît matadatu piedâvâjumu