Informacijas tehnoloiijas un pakalpojumi

Comarch partneru tîkls ir balstîts uz vienu no labâkajâm partneru programmâm pasaulç. Comarch Úlubni ietver arî 900 uzòçmumus no visas Polijas. Viòi tika tieði atlasîti, parasti no vairâkiem lîdz desmitiem darbinieku. Viòiem tika veikta detalizçta izvçle, lai potenciâlajiem klientiem nodroðinâtu visaugstâko IT pakalpojumu lîmeni.

Comarch saviem draugiem piedâvâ cita starpâ:- profesionâla uzòçmçjdarbîba un ârkârtas apmâcîba, \ t- uzmanîbu uz ieraðanos klientiem,- konsultâcijas ar daïu no reìionâlâ aizbildòa, \ t- atbalsts veicinâðanas pasâkumiem, \ t- reklâma vienkârðâs tîmekïa vietnçs un ap www,- iespçju, ka îpaðums tiek nodroðinâts no to speciâlistu organizçtiem tematiem.Partneri ar apstiprinâtâm kompetencçm tiek ievietoti îpaðâ Comarch Affiliate Program pârdoðanas kartç. Kartes redzamîbas pakâpe ir atkarîga no konkrçtâ partnera komercdarbîbas pakâpes un noteiktu pârdoðanas kritçriju apmierinâðanas.Pie objekta mums ir jâvienojas ar nosaukumu Comarch un jâpaliek viòas vîram, jâvienojas ar uzòçmuma pârstâvi, jâiegûst vairâki autorizâcijas apmâcîbas kursi Comarch produktu departamentâ un jâparaksta attiecîgs sadarbîbas lîgums.Ir vçrts kïût par Comarch partneri, jo ðîs iestâdes metodes joprojâm ir visvairâk izvçlçtie komerciâlie risinâjumi Polijâ, un Affiliate Program ir vçrtîga peïòa, kas atbilst konkrçtam sportam un grâmatai. Comarch piedâvâ arî îpaðus kompetenèu ceïus, ti, programmu partneru attîstîbai, kas veido Comarch darbinieku kopienu.Pirmais solis, lai sâktu sadarbîbu, ir izmantot pieteikuma veidlapu, kas atrodas uz sienas www.comarch.pl. Viss, kas jums jâdara, ir ievadît mûsu personas datus un uzòçmuma nodokïu identifikâcijas numuru. Zîmola darbinieki sazinâsies ar ieinteresçtajâm pusçm, lai apspriestu sadarbîbas nosacîjumus.