It sistcma vclcdanam

Comarch Altum programma ir ERP (uzòçmuma resursu plânoðanas programmatûra. Tas atbalsta uzòçmumu resursu izveidi. Pateicoties tam, tiek efektîvi izmantoti uzòçmuma resursi. Kvadrâtâ ir daþâdas IT sistçmu versijas:- modulârs augoðs no neatkarîgâm programmâm, kas sadarbojas savâ starpâ- integrçts - tas ir, viens pieteikums ar datubâzi

BioxelanBioxelan - Izârstçt pret âdas novecoðanas pazîmçm!

Vispopulârâkie moduïi aug ðâdâs uzòçmçjdarbîbas jomâs:- noliktavas vadîba- pamatlîdzekïu pârvaldîðana- paðreizçjo piegâdes statusa izsekoðana- pârdoðana un gabalu plânoðana- informâcijas pârvaldîba ar vîrieðiem- grâmatvedîba un finanses- cilvçkresursu vadîbaComarch ERP Altum platforma ir paredzçta birojiem, kuriem nepiecieðama atðíirîga vadîba. Ðis efekts ir ideâls mçríauditorijai ârçjos uzòçmumos. Citi tirgi, kuros pieteikums tiek izmantots, ir daudzu jaunu uzòçmumu pârdoðanas tîkli vai vadîbas personâls. Platforma piedâvâ daudzus stilus, un tâ ir pielâgota daudzu starptautisko tirgu apstrâdes uzòçmumu îpatnîbâm. Svarîga Comarch Altum programmatûras iezîme ir veids, kâ automatizçt garlaicîgus un pastâvîgus ikdienas uzdevumus. Vçl viens ieteikums ir ierîce, kas ïauj veidot neatkarîgus viedokïus par paðreizçjo pârskatu analîzes platformu. Programma darbojas arî uzòçmumos ar vienmçrîgu struktûru, kâ arî daudziem sareþìîtiem - izkliedçtiem. Atðíirîbas iezîme ir iespçja darboties vairâkiem zîmoliem vienâ sistçmâ, atvieglojot un apvienojot pârvaldîbu. Daudzuzòçmumu pamatâ ir hierarhiska struktûra, kurâ zîmols ir centrâlais un plâno citus subjektus pats. Primârajam uzòçmumam ir neierobeþota piekïuve visâm jauno uzòçmumu zinâðanâm. No paðreizçjâ lîmeòa ir iespçjams filmçt un vadît mijiedarbîbu starp tâm. Tîkls tiek veikts ârvalstu tirgos. Viòu mâcîja tâdâs valstîs kâ Francija, Vâcija vai Dânija. Programmâ tiek òemti vçrâ vietçjie administratîvie un tiesîbu akti. Es atbildu uz to ar vienkârðu integrâciju un lietoðanu jaunâ valstî. Ârçjo uzòçmumu, kas ir îstenojuði programmu, piemçrs ir Auchan, Chretien un Brodr Jorgensen. Comarch Altum demo programma ir atbildîga par bezmaksas lejupielâdi un testçðanu uz raþotâja sienas.