Izmantotie kases aparati

Likums uzliek daudziem uzòçmçjiem pienâkumu reìistrçt pirkumus kasç. Atbilstoðam aprîkojumam pieder veikalu îpaðnieki, frizieri un kosmçtikas veikali, kâ arî taksometru vadîtâji, ârsti vai juristi.

Profesijas, kuru iedzîvotâjiem ir pienâkums iegâdâties kases aparâtu, ir ïoti atðíirîgas. Lîgumâ tirgû ir daudz veidu kases aparâti. Tas visiem dod iespçju izvçlçties uzòçmuma piemçrotâko ierîci. Veikali ar fiskâlo aprîkojumu piedâvâ gan POS, gan ERC kases. Pirmais no ðiem numuriem ir paredzçts klientiem, kuriem nepiecieðams iegâdâties kases aparâtu, kas piedâvâ pçc iespçjas vairâk funkciju. Savukârt starp paða veida erc iekârtâm jûs varat meklçt cilvçkus, kas uzòemas enerìiju mazâkâ mçrogâ, pçdçjos un advokâtus un ârstus. Ðajâ lînijâ tiek atpazîti çdieni ar mazâkiem parametriem, piemçram, mobilie kases aparâti, vienas sçdvietas kases aparâti vai sistçmas kases aparâti. Mobilajiem kazino ir raksturîgi mazi izmçri, kas padara tos viegli iesaiòojamus un saplçstus jebkurâ telpâ. To sniegto funkciju klâsts noteikti ir diezgan ierobeþots, bet daþu profesionâlo grupu panâkumos izrâdâs pietiekami. Lielâkâ daïa tirgû pieejamo kases aparâtu ir ïoti novatoriskas ierîces. Tâm ir izturîgas baterijas, tâpçc tâs var izmantot vairâkas stundas, neuztraucoties par izkrauðanu. Tas ir optimâls risinâjums sievietçm, kas uzòemas ceïojoðâs tirdzniecîbas pierâdîjumus, kâdi grâmatu nosacîjumi neïauj daudz naudas piesaistît elektrîbai. Visur, kur nepiecieðams pârvietot aprîkojumu, darbosies stabils un cieto materiâlu korpuss. Gandrîz visi mobilie kases aparâti izceïas ar ðîm lapâm. Raþotâji ïoti bieþi, kâ papildu droðîbu, piedâvâ un visu veidu vâkus vai pârsegus, kas aizsargâ tastatûru no netîrumiem.