Kas ir ar kases aparatu pcc darbibas slcgdanas

Kas jauns paðreizçjâ versijâ Novîta kases aparâts ir obligâts cilvçkiem, kuri saka mûsu uzòçmçjdarbîbu, un to ieplûde pârsniedza Finanðu ministrijas norâdîtâs vçrtîbas.

Dienas kârtîbâ jâizsniedz kvîts par katru lietotâja iegâdâto produktu, kas par kâdu veidu ir sûdzîbas pamatâ, un sievietei, kas runâ par saimniecisko darbîbu, viòa ir pamats, lai atteiktos no Nodokïu biroja.

Lai to izdarîtu, ik mçnesi ir nepiecieðams izdrukât ikmçneða fiskâlos pârskatus un ikmçneða fiskâlos pârskatus. Fiskâlais pârskats (vai ikdienas vai ikmçneða ir fakts, ko ievieto kases aparâts, kas satur tâdus datus kâ nodokïu virziens un likmes noteiktâ laika periodâ (diena vai viss mçnesis, norâdot konkrçtas nodokïu likmes un pârdoðanas nodokïus. Ðâda ziòojuma mçríis ir parâdît ikdienas vai ikmçneða bruto ienâkumus, detalizçti norâdot daþâdâs PVN nodokïa likmes.

Kad drukât kases pârskatus?

Tâ kâ tas ir ïoti minçts, ir divu veidu fiskâlie pârskati: katru dienu un mçnesi. Kâ norâda daþi vârdi, kases ziòojumi tiek izsniegti katru dienu un reizi mçnesî atpakaï.

Dienas fiskâlais pârskats tiek izdrukâts pârdoðanas beigâs noteiktâ dienâ, atpakaï vai lîdz 24:00. To var izdrukât arî vçlâk, bet pirms pirmâs pârdoðanas nâkamajâ dienâ. Tomçr tas bûtu jâizveido ar paðreizçjo, ka izdruka pçc 24:00 tagad skaitîs citu datumu. Dienas fiskâlajâ pârskatâ tiks parâdîts kopçjais apjoms, par kuru ðîs îsâs dienas produkti tika pârdoti.

Nodokïu biroja pienâkums un ikmçneða fiskâlie pârskati. Mçneða fiskâlie pârskati ir jâveic maija bankâ lîdz pusnaktij, pirms pirmâ darîjuma nâkamajâ dienâ, kas rada jaunu mçnesi. Ikmçneða ziòojums ir kases aparâtâ ievietots dokuments, kas rada visu iepriekð drukâto ikdienas ziòojumu ìenerçðanu. Ðâds ziòojums parâda rezultâtu kopsavilkumu nozîmîgâ mçnesî. Mçneða ziòojumu pieòem tikai vienu reizi maijâ.

Ja ikdienas vai ikmçneða pârskats tiek veikts pçc pusnakts, un pirms pirmâs pârdoðanas, kamçr ziòojums parâdîs vçl vienu brîdi, nekas nav nervozs, jo paðreizçjâ situâcijâ nav nepiecieðams izskaidrot.