Kases aparata iegade pcc limita parsniegdanas

Kases aparâta izvçle vçlas bût ïoti pârdomâta. Tad nav ðaubu. Viena no tiesîbâm, kas ir cieði saistîtas finanðu iestâdes iegâdes laikâ, ir sava veida kampaòa. Lai to panâktu, ir vajadzîgs uzòçmuma sortimenta lielums, apkalpoto klientu skaits dienâ, pakalpojuma apjoms. Tomçr ir vçrts apsvçrt, vai ir nepiecieðams pieslçgt elektriskâs ierîces fiskâlajai valûtai, piemçram, svîtrkodu lasîtâjam vai mçrogam.

Pajautosim vçl vienu jautâjumu, vai mûsu kases aparâts noteikti ir ieprogrammçts, ievieðot tâdus fiksçtus svîtrkodus, kas ir bieþi un noteikti, vai arî, iespçjams, ir integrâcija ar noteiktu noliktavas programmu? Tâpçc saistîbâ ar to, vai pârdoðana attiecas uz pastâvîgu pakalpojumu vai produktu klâstu, vai arî vienmçr ir dinamiski mainîgas problçmas, ir svarîgi. Fiskâlâ ierîce mazajam uzòçmçjam joprojâm ir neliela fiskâlâ summa. Gadîjumu grupâs tâs ir pietiekamas summas. Atkarîbâ no modeïa ðîs ierîces var izmantot patstâvîgi, taèu vienlaikus daþiem modeïiem ir iespçja integrçties ar elektriskâm ierîcçm vai datoru sistçmu. Ja ir nepiecieðama papildu ierîce, mçs parâdîsim, ka jums ir nepiecieðama laba ideja par pareizâ modeïa izvçli, jo ne katrs vienas bankas kases aparâts ïauj risinâjumus ðîs ierîces lînijas ietvaros.

Vçl viens jautâjums, kas mazajam uzòçmçjam ir jâatbild, ir tas, vai portatîvais kases aparâts ir piemçrots viòam, t.i., viens bankas konts var bût pietiekami pietiekams. Ja kvîtis tiek izsniegts ârpus zîmola juridiskâs adreses, lûdzu, òemiet vçrâ pârnçsâjamos kases aparâtus, kas ir spçcîgi un piemçroti, lai tos noòemtu no vietas teritorijâ. Ir vçrts òemt vçrâ arî uzòçmuma perspektîvas, ja attiecîbâ uz nelielu picçriju laika gaitâ tâ var plânot paplaðinât savas darbîbas profilu, lai piekïûtu saòçmçjam. Tad portatîvâ kases aparâta izmantoðana parâdîtu daudz pozitîvu un profesionâlu risinâjumu.

Jums ir arî jâatgrieþ atzinums drukâðanas mehânismam. Ja jums nav nepiecieðama arî jums, mums nav nepiecieðams ïoti daudz lietotâju apkalpoðanas, adatu mehânisms bûs piemçrots. Termiskais mehânisms pamatâ ir vienâds un liels, bet vçl dârgâks, tâpçc tas ir nepiecieðams vidçja lieluma uzòçmumu panâkumiem.