Kases aparats 2018

Ikviens nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces fiziskâm personâm, ir spiests reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Tas ir veids, kâ veikt pienâcîgus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tâtad tas attiecas uz likumu un tas ir acîmredzams.

Kâ ar bojâtu kases aparâtu?

Ir vçrts bût tâdos amatos, kas aprîkoti ar tâ saukto rezerves naudu. Rûpçjoties par to nav juridiska prasîba, un katra ieguldîtâja rûpnîcâ laikus jâdomâ par ðâdu izeju. Ideâlâ situâcijâ tâ savâc tâlâkâ situâcijâ ârkârtas situâcijas, kas vçlas labot pareizo aprîkojumu. Manuprât, PVN likums skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams izveidot tirdzniecîbas reìistru ar rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves birojs var pasargât no nevajadzîgas un neparedzamas dîkstâves pozîcijâ. Ir vçrts òemt vçrâ, ka îpaðuma rezervi no rezerves kases ir jâziòo nodokïu iestâdei, norâdot iekârtu bojâjumus un sniedzot informâciju par rezerves ierîci.

Diemþçl, kad tas notika, kases aparâta trûkums paðreizçjâ rezervju kasç ir saistîts ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pçc tam nav iespçjams pabeigt pârdoðanu, un ðâda rîcîba ir nelikumîga un var attiekties arî uz lielas finansiâlâs slodzes sekâm. Nenorâdot situâciju, kad saòçmçjs pieprasîs saòemðanu.

Par apgrozîjuma reìistra darbîbu par laiku, kad ierîce tika remontçta, un, iespçjams, klientiem par pârdoðanas pârtraukumu, jâpaziòo par remontçtâja un pasta nodokïu printeru, kâ arî nodokïu iestâþu neveiksmi.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc sava darbîba, bet tas rada vairâku nosacîjumu darbîbu - uzskaites dokumentos skaidri jânorâda, kurð produkts maksâjums ir pieòemts; maksâjums jâveic tieðsaistç vai pa pastu. Ðâdâ situâcijâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas pçdçjo ievietot PVN rçíinu.