Kases aparats ar svaru

Daudzi naivi domât, ka pçtîjumi ir pietiekami ierobeþoti ilgs darba devçjam mûs nolîga, lai tur sapòus. Nekas nevar bût tâlâk no patiesîbas! Daudz iespçju bieþi cieð mums vârdus: ". Mums nepiecieðami divi (trîs, èetri ... gadiem, lai pârbaudîtu viòa karjerâ piemçrotâ vietâ" Ko tad mçs varam darît? Ïaujiet aiziet no dzîves, un aizmugures neatsaucîgu spçlç lomu mûsu profesijâ? Ne vienmçr.

Protams, mûsu potenciâlâ darba devçja konta priekðrocîba bûs tas, ka mçs pabeidzam savus pçtîjumus pareizajâ virzienâ. Viens plus vienmçr ir ïoti maz. Nâkamo var sasniegt, piesakoties daþu mçneðu staþçðanâs uzòçmumâ, kuram ir interesantas pozîcijas profesionâlisma ziòâ. Tomçr mçs nesaòemsim pârâk daudz naudas ðim darbam, un tas ir îpaði iespçjams, ka mums tas jâdara labdarîbai, bet ieraksts ar daþu mçneðu staþçðanos izskatâs kâ CV vairâk nekâ tikai "kailâs studijas".

Vçl viens ieteikums cilvçkiem, kuri ir pieòçmuði lçmumu par nozîmîgu savu darbu, ir iespçja pabeigt daþâdus kursus un apmâcîbas. Protams, tâ prasa jûsu laika veltîðanu un bieþi arî finanðu izdevumus. Tomçr mçs varam sagaidît pçdçjo, ka ðâdi izvçlçti kursi un vingrinâjumi mums dos citu plusu no cita darba devçja. Visas ðîs apmâcîbas situâcijas ir rûpîgi jâpârbauda organizâcijas (kas, kur, kâ izveidot apmâcîbu Ziòâ, kâ arî materiâlâs (kâdas vielas tiek apspriestas kursa laikâ, vai tajâs ir interesanti jautâjumi pareizajâ apjomâ, kâdas metodes, kâ uzòçmums izmanto zinâðanas. vai iestâde, kas veic apmâcîbu. Protams, viena izglîtîbas forma joprojâm nav pietiekama. Pat tad, kad sâkas sapòu bizness, mums ir jâbût klâtesoðajiem ar to, ka gandrîz visi îpaðnieki no mûsu tautas vçlas tâ saukto mûþizglîtîbu, tas ir, pastâvîgu pârmaiòu.

Ja jûs ievçrosiet to laimîgo cilvçku íermeni, kuri ir uzvarçjuði sapòu darbu, jûs, iespçjams, bûsiet ideâls spçks un apòemðanâs. Jûs spçlçsiet mûsu likteni ar lielu izpratni par to, cik grûti bija iegût iespçju sçdçt jûsu sapòu pozîcijâ. Tas noteikti nav izmaksas un sagatavoðana nebûs problçma jums, jo îpaði, ja tâ vietâ, lai samaksâtu par sevi, jûs saòemsiet tos no sava darba daïa.