Kases aparats gastronomija

Ir grûti noliegt apgalvojumu, ka visi nodokïu maksâtâji aiziet no sâkuma, ka fiskâlâ kase atvieglo uzòçmçjdarbîbu. Kura nostâja tomçr ir jâpiemçro?

Lielâkâ daïa uzòçmumu îpaðnieku uzskata, ka jâ - ðis aprîkojums var bût izdevîgs un tikai nodokïu iestâdes darbiniekiem. Kad tie ir kontrolçti, visa pârdoðanas informâcija satur datus uz paplâtes ðî rîka dçï. Vai tâ to sauc par savu priekðrocîbu?

Fiskâlâ kases sistçma elzab alpha & nbsp; atvieglo dzîvi uzòçmçjiem, taèu ir pilnîgi patîkami, lai viòi saglabâtu laiku ierakstos - pietiek ar to, lai uzòçmuma arhîvâ saglabâtu ruïïu kopijas, un tad nav nekâdu biroja pilnvaru draudu. Joprojâm daudzas no ðîm situâcijâm notiek tad, kad kases aparâts ïauj digitâli vâkt datus - tas ir, lai ietaupîtu vietu, klimatu un naudu, kas viòiem citâdi bûtu nepiecieðama, uz papildu papîra ruïïiem.Tas ir pârliecinâts - fiskâlâ kase atvieglo dzîvi uzòçmçjiem, kuri ir godîgi. Pirms daþiem gadiem taksometrâ bija vajadzîgs viens. Vairumam taksometru vadîtâju nebija problçmu ar jaunas receptes ievieðanu dzîvoklî - viòi pazemîgi nopirka piederumu un ðobrîd ar nodokli to aprçíinâja zemâkâ veidâ. Tomçr tiesas sçdç, protams, bûtu daudz vairâk protestu pazîmju, protams, to cilvçku iezîmes, kuri ar zemu interesi atteicâs maksât peïòu un nopelnît vairâk naudas citai kabatâ. Ðâdâ gadîjumâ ðî ierîce, iespçjams, tiks novçrtçta par ðíçrsli, bet visai sabiedrîbai, iespçjams, tâ ir ïoti efektîva.Daudzi mazie uzòçmçji saskaras ar pienâkumu izmantot ðos rîkus. Viòi apgalvo, ka kases aparâts atvieglo tiem, kas sasniedz augstu apgrozîjumu, un tâdçjâdi faktiski ir jâaizsargâ ðâdi vârdi, jo viòi var secinât, ka daþi no mûsu ienâkumiem ir bez nodokïiem. Tâ ir tipiska nepatiesîba, ko sludina atbalstîtâji par valsts kases krâpðanos - ðâdas metodes var izmantot jebkurâ gadîjumâ, tâs ir sodâmas un tâm jâbût riskantâm.Vai kases aparâts atvieglo uzòçmçju dzîvi? Ne tikai viòiem, bet arî nodokïu dienestam, pateicoties kuriem inspekcijas ir îsâkas, un visas neprecizitâtes ir daudz vieglâk atrisinât. Pateicoties tam, jûs varat veltît lielu enerìiju jûsu personîgâ biznesa izaugsmei.