Kases grupa kut

https://neoproduct.eu/lv/make-lash-efektivs-veids-ka-maksimali-palielinat-skropstu-pieaudzesanu/

Tajâ mçs visi tikâmies biznesa biznesâ un bagâti lielveikalos ar kases aparâtiem. Tieði tie pârdevçji rçíina savas preces un saòem mums kvîti. Tomçr bieþi vien mçs nezinâm, cik daudz naudas ir. Aizmugurç lielâko daïu aprçíinu var viegli izdarît uz kalkulatora. Kâpçc kases aparâts ir obligâta vârdu un veikalu ierîce?

Kases aparâts ir reìistrâcijas summa. Tad ir elektronisks rîks, kura pieòçmums ir apgrozîjuma reìistrâcija, kâ arî nodokïa lielums. Mçs ietveram arî ienâkuma nodokli, PVN un PVN. Mazumtirdzniecîba ietekmç tâ apjomu. Pretçji ðíietamajiem, daþi no ðiem kases aparâtiem nesatur fiskâlo atmiòu. Tad visi apgrozîjuma dati ir redzami starptautiskâs, pienâcîgi droðâs atmiòâs. Tomçr fiskâlie kases aparâti vienmçr ir populârâkie. Tos izmanto tikai Polijâ, Itâlijâ un Grieíijâ. Ðiem kases aparâtiem ir sava fiskâlâ atmiòa ar îpaðâm îpaðîbâm. Tie ir atzîmçti ar unikâlu numuru. Pârdoðanas dienas beigâs nodokïa summas tiek reìistrçtas ðâdâ kasierî. Tâtad ir neto un bruto likmes.

Ir vçrts atbildçt, lai noskaidrotu, kam jâbût ðâdai fiskâlajai summai. Protams, tas ir atkarîgs no katra vârda vai indivîda ienâkumiem. Ja ieòçmumi pârsniedz noteiktu robeþu, jums jâiegulda fiskâlajâ kabatâ. Sienas augstumu nosaka Finanðu ministrija. Ir vçl viena preèu grupa, ko var pârdot tikai tad, ja izmantojat ðâdu kases aparâtu. Tas cita starpâ ir attiecîbâ uz alkoholu un tabakas izstrâdâjumiem. Pçc pârdoðanas dienas katram konkrçtâ kases aparâta cilvçkam ir pienâkums veikt ikdienas fiskâlo pârskatu. Tas ir vajadzîgs, un vçlâk tas tiek reìistrçts informâcijâ par kasç. To nedrîkst mainît vai noòemt.

Protams, kases aparâti joprojâm ir izvietoti noliktavâs un lielveikalos. Tomçr, ja mçs veicam privâtu uzòçmçjdarbîbu un jûsu peïòa pârsniedz noteiktu robeþu, mums ir jâiegulda ðâdâ elektroniskâ ierîcç. Pateicoties viòam, mçs varçsim izpildît visas formalitâtes.