Kases rotailieta

Zeme ir vissvarîgâkais visu elektrisko elementu elements. Ikviens domâ, ka zemçjuma vados nav sprieguma, bet tajos nedrîkst bût elektriskâ strâva, lai gan tas ir pavisam cits. Katrâ mâjâ vai palaiþot ir simtiem metru zemçjuma vadu un mazliet kur? Vai tas ir tâpçc, ka dzîvoklis ir pamatots, tajâ nav elektrîbas, ja nekas nav saistîts ar to? Cik svarîgi ir visu elektrisko instalâciju noslîpçt? Ja vçlaties uzzinât atbildes uz pçdçjiem jautâjumiem, izlasiet ðo dokumentu vienâ galâ.

Kas norâda, ka elektroinstalâcija ir pamatota? Labu atbildi var atrast paðâ jautâjumâ, bet mçs to tuvinâsim vislabâkajam. Galu galâ visâ mâjâ, kurâ papildus fâzei un neitrâlajam vadîtâjam ir ligzdas, samazinâs arî zemes vadi. Viòi nedara nevienu darbu atseviðíâm ierîcçm. Ir tâdi paði aizsargcaurules, kas parasti atrodas mâjas sadales iekârtâ, un no turienes tiek novadîti uz metâla elementu, kas ir unikâli savienots ar zemi. Kâdam nolûkam tas ir pamatots? Kâ jau iepriekð minçts, iezemçðana ir aizsardzîbas metode, kas jau daudzus gadus tiek izmantota ikdienâ. Vçl viens iemesls zemei ir darba stâvoklis, jo, pateicoties tam, visas ierîces, kas atrodas mâjâ, darbojas pareizi. Lai sasniegtu ðo modeli, ir jânorâda vadi, kas ir jauni maríçjumi. Visbieþâk interesanti ir PE aizsargâjoði vadîtâji, kas bûs dzelteni zaïi un PEN, kas ir neitrâls process, kam ir arî aizsardzîbas funkcija. Ðis process ir zils. Pat kontaktligzdâm, kurâm nav iezemçjuma tapas, ir savs veids, kâ pasargât sevi no elektriskajiem triecieniem. Parasti ðâdâm svecçm ir zîme (divi pârklâjami laukumi, kas nozîmç, ka tie nedrîkst bût iezemçti.