Kases tiedsaistes spcle

Ïoti svarîga ir vieta, kur strâdâjat. Tâ ir plaði saprotama droðîba, kas ir iekïauta daþâdos aspektos, un daþâdas iespçjas. Starp tiem, jums noteikti vajadzçtu atrast aizsardzîbu pret nejauðiem notikumiem, piemçram, ugunsgrçkiem, plûdiem vai pârspriegumiem, kâ arî zâdzîbâm.

Ðâdi notikumi ir bieþâki nekâ jûs varçtu domât. Tie nav publicçti, tâpçc tie, ðíiet, ir lieliskas situâcijas, taèu, ja viss ðis notikums bûtu spçcîgs, tad par to jums bûtu jârunâ.

Uzticîba arî veido zinâmu pârliecîbu, kas izriet no personîgâs pieredzes trûkuma. Kamçr mçs nenotiksim, mçs neticam, ka komanda var notikt. Un tad daudz svarîgu kïûdu.

Svarîga apdroðinâðana ir pluss, lai rûpçtos par savu darbu dzîvoklî, òemot vçrâ citas iespçjamâs kïûdas.

Tas var nonâkt pie izgatavoðanas, kas sniegs pçkðòu apgaismojuma zudumu. Vai tâ palîdzçs praktizçt ðâdâ vietâ? Protams, ne. Tâpçc jums ir jârûpçjas par kâdu citu apgaismojumu. Ðâds apgaismojums ir jâpieòem, tad, ja tas ir svarîgi, bojâjumi tiks iznîcinâti vai bojâti. Protams, ir svarîgi, lai avârijas apgaismojumam bûtu nepârprotams apgaismojums, kas pasargâtu tos no daþâdiem mehâniskiem bojâjumiem. Ja mçs sabojâjam un avârijas apgaismojumu, kâdâ veidâ bûs iespçjams risinât konkrçtâ stâvokïa apgaismojumu. Tieði tâpçc vienîgâ aprûpe avârijas apgaismojumam ir pareiza, ja tas bija augstâks par noteiktu, tas garantçja nepiecieðamîbu.