Kolonoskopija copernicus laiva

Kolposkops ir optisko ierîèu kompânija, ko izmanto kolposkopiskâs izmeklçðanas laikâ, kas ietver dzemdes kakla virsmas, kanâla apakðçjâs daïas un maksts un vulvas analîzi. Diemþçl kâdreiz pagâjuðajâ gadsimtâ kolposkopija bieþi tika novçrtçta par zemu, un to sauca par sareþìîtu un sareþìîtu pçtîjumu, kâ arî papildus neobjektîvu. Mûsdienâs vienmçr ir iespçjams pamanît radikâlas izmaiòas kolposkopiskajâ izmeklçðanâ, kuras uzdevums ir palielinâjies, ïaujot vçl nebijuðu progresu dzemdes kakla patoloìijas diagnostikâ.Kolposkopija ïâva nekavçjoties identificçt ginekoloìiskâs anomâlijas un pieòemt labus lçmumus par terapiju. Kolposkopija ïauj identificçt dzemdes kakla vçþa preklîniskâs formas, un pçdçjâs stadijas diagnoze nozîmç pilnîgu vçþa ârstçðanu. Kâ jau tika teikts, profesionâlâ kolposkops garantç ne tikai pasîvo novçroðanu, bet arî dzemdes kakla diagnostiku paredzamajâm neoplastiskajâm pârmaiòâm. Kolposkopiskâ izmeklçðana ïauj precîzi atpazît erozijas smagumu un novçrtçt vai atteikties no faktiskâs kaitçjuma sievietes veselîbai.Speciâlists, kas izmanto kolposkopu, var izveidot arî wulwoskopii, tas ir, ârçjo dzimumorgânu vizuâlu pârbaudi. Mûsdienîga metode, ko lieto kolposkopos, praktiski ir novçrsusi diskomforta problçmu pacientiem, kuriem tiek veikta kolposkopija. Izsmalcinâtâ elektronika, ko izmanto paðreizçjos optiskos instrumentos un pantogrâfos, kas ïauj veikt vienkârðu daudzplakòu kustîbu, ir padarîjusi kolposkopu par zemu un spçcîgu, kas novçrð visas iepriekðçjâs neçrtîbas. Turklât lielâko daïu ðo kolposkopu var papildinât ar digitâlajâm kamerâm, kas ïauj mainît pçtîjuma gaitu vai panâkt digitâlo arhivçðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos.