Kolposkopija ginekoloiija

Elektrostacijâm un noliktavâm var bût sprâdziena draudi. Ðâds drauds, tâpat kâ metode, rodas ðíidrumiem vai cietâm vielâm, kas rada sprâdzienbîstamas gâzes vai kas ir sprâdzienbîstamas, ja tâs ir sajauktas nepareizi.

Sprâdzienbîstama atmosfçra parasti rodas, ja interjers ir pârâk karsts vai ja ir tâ sauktâ elektriskâ loka. Reizçm sprâdziena risks parâdâs arî tad, kad dzirksteles nokïûst vietâ.

Speciâlâs rûpnîcas un raþotnes parasti ir labi aizsargâtas pret sprâdzieniem, bet daþreiz trûkst koncepciju par degvielas uzpildes staciju fonu, kur sprâdzienbîstamîbu bieþi izraisa cilvçki, kuri ir tur - neapmâcîtas, nejauðas, pilinâmas cigaretes sprâdzienbîstamâ vietâ.Îpaða sprâdziendroðîba jâpaplaðina ne tikai uz degvielas uzpildes stacijâm, bet arî lidostâs, notekûdeòu attîrîðanas iekârtâs un jomâs, kur atrodas graudu dzirnavas. Kuìu bûvçtavâs joprojâm pastâv sprâdzienbîstamas briesmas, par kurâm ne visi zina.

Likumâ ir iekïautas îpaði pieminçtas vietas, kas prasa paplaðinât îpaðu aizsardzîbu pret eksploziju. Lai likumîgi darbotos, îpaðniekiem un sievietçm, kas pieòem lçmumus par ðâdâm vietâm, ir jâpierâda, ka viòiem ir tâdi sertifikâti kâ EK pârbaudes sertifikâti un daudz daþâdu.

Lielâko daïu sprâgstvielu aizsardzîbas noteikumu îsteno Eiropas Savienîba, tâpçc noteikumi dabiski tiek îstenoti Polijas tiesîbu aktos no brîþa, kad mçs piederam Kopienai.Katram veikala îpaðniekam, kurð ir pakïauts sprâdzienbîstamam riskam, ir precîzi jâpierâda vietas îpatnîbas ziòojumâ un jâparâda iespçjamie scenâriji situâcijâs, kad viòð var nokïût sprâdzienâ.