Komercdarbibu

Katram darba devçjam ir pienâkums nodroðinât darba òçmçjam droðus darba apstâkïus, kâ arî nodroðinât viòam draudoðus draudus un draudus, kas saistîti ar amata vietu nodroðinâðanu konkrçtâ vietâ. Darba devçjiem jânodroðina sprâdziendroða un ugunsdzçsîbas palîdzîba un droðîba.

Tipiska ierîce, kas tiek izmantota ugunsdroðîbas un eksplozijas aizsardzîbas lîmeòa paaugstinâðanai, ir skaòas signâli, ko sauc arî par skaòas signâliem. Tiem vajadzçtu bût viegliem un spçcîgiem akustiskiem brîdinâjumiem, kas runâs par nenovçrðamâm briesmâm vai ierîces statusa izmaiòâm.Vietçjâ tirgû ir noderîga cita veida akustisko ierîèu atlase. Ir noderîgi skaòas signâli, vairâku toòu sirçnas, pîkstieni un gongi. Ierîces var bût elektriskas vai manuâlas. Lielâkâ daïa modeïu ir atbildîgi par iebûvçtajâm grupâm. Tie ir daþâda lieluma, formas un papildus skaòas intensitâtes.Elektroniski iebûvçtie skaòas signâli, kurus var ievietot aptuveni 22,5 mm atverçs, ir ïoti atjautîgi. Ierîces atðíiras ar trokðòa lîmeni aptuveni 80 dB svaros. Tie ir paredzçti darbam pat îpaði sareþìîtos vides apstâkïos.Daudzslâòu sirçnam ir 8, 16 vai 32 daþâdi toòi un papildus gaismas stâvoklis, pateicoties tam ir iespçjams uzsvçrt brîdinâjuma signâlu.Skaòas signâli parasti tiek apvienoti fonâ. Jo îpaði ilgâkos raþoðanas uzòçmumos, kur sprâdziena vai ugunsgrçka risks ir plaðâks nekâ dîvainâs vietâs. Signâli ir dzçriens no trauksmes sistçmas punktiem, kas rada draudus.