Korfmann putekiu savaccjs

ES ATEX direktîvas galvenais mçríis ir samazinât risku izmantot iekârtas potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs. Rîku izmantoðana ðâdâ telpâ var bût noderîga sprâdzienam, un tâpçc jau pastâv tâlejoða briesmas.Ierîcçm, kas ðâdâ zonâ var veikt savu struktûru un materiâlus, no kuriem tie ir bûvçti, bûtu jâveic atbilstoðas prasîbas.

Putekïu savâcçji ir trauki, kurus plâno izmantot visâs rûpniecîbas nozarçs, kur jums ir jâtîra gaiss no jebkâdiem pçcapstrâdes putekïiem. Pateicoties to izmantojuma peïòai, viòi bieþi gûst peïòu, ko apdraud sprâdzieni. Ðâdas piegâdes tiek raþotas kopâ ar visâm direktîvâm.Atex putekïu savâcçjs ir tikai putekïu savâcçjs, kas izgatavots saskaòâ ar ES pamatstandartiem un ir sprâdziendroðs.Plaðs putekïu savâcçju skaits ïauj katram klientam izvçlçties pareizo ierîci savâm lietâm. Modulârie filtri ir saistîti ar koka un mçbeïu sfçrâm, putekïu savâcçji savienojas ar veciem un vieglajiem putekïiem, kofferu putekïu savâcçji tiek izmantoti rûpnieciskajâ filtrâcijâ ar zemu ðíidrumu koncentrâciju.Dustri ar to priekðrocîbâm un individuâlajiem izmçriem ir ïoti sadalîti, daþi ir vidçji un mazi, turklât citi ir lieli aparâti, kas pastâvîgi atrodas zâlç ar lielâm sûkðanas piedurknçm.Inovatîvâs ATEX ierîces ir, piemçram, Eko-Filtr filtra putekïu savâcçjs, kas var bût modulâra konstrukcija, tas ir daudzfunkcionâls, jo ziemas sezonâ, cirkulçjoðâ gaisâ, ir nepiecieðams ievadît siltu gaisu zâlç.Ðâdi priekðlikumi ir ïoti izplatîti tirgû, un tâdas ierîces kâ putekïu savâcçji ir ïoti praktiski instrumenti nozîmîgâs raþotnçs, palîdz uzturçt tîrîbu, padarît vienkârðus un skaidrus risinâjumus skaidrus, dod patîkamu un sareþìîtu gaisu un neapdraud darbinieku veselîbu un dzîvîbu .Sprâdzienbîstamas ierîces ir droðas ierîces, tâs ir dabiskas un uztur vidi.Tîrîðanas metodes ar ðâdiem instrumentiem ir saspiests gaiss vai vibrâcijas mehânisms, abus veidus savâc.Putekïu savâcçji tîra un novieto vietas ar íîmisko saturu.