Mati no pamatnes

Mans brâïameita ir ïoti ieinteresçts izklaidçties ar matiem, jûs varat to izdarît un dienas laikâ mîkstinât matus. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm tiek absorbçts, ka, ja es vçlos, lai tas izskatîtos perfekti, ir iespçjams veikt vienu pîti divpadsmit reizes, liekot matu aksesuârus uz tiem visu laiku, vai arî uzvilkt tos. Viòð mîl skolu ðovus un veido viòus. Viòas jaunais radîjums no Mischief karalienes ir arî jautri un prasa perfektu frizûru un kleitu. Pçc kontakta, mana mâte viòâ sajaucâs ar vairâkiem bizçm, ar tiem ievietotâm lokiem. Pçc brîþa ðis apburoðs vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vçlreiz. Es izskatîðos daudzâs vietâs ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes arî to plânoðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ laba karaliene. Tomçr, kâ tas notiek ar aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Tas nenozîmç, ka kopð raþoðanas sâkuma ir pagâjuðas tikai divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîjusies ideja, savukârt savâ runâ tâ skançja kâ "nieeee, man tas nepatîk, jo es neatceros karalieni, kas ir liela pârliecîba par to". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, viòas mati griezâs aizpildîtas kokas perspektîvâ. Kâzas, protams, kâ jau teica iepriekð, mçs jau praktizçjam grieðanas matus, lai pçdçjais bûtu âtrâkais. Viòas mâte no manis, no nâkamâs un divdesmit minûtçs bija viss.

Hallu Motion

Labâkâs meiteòu matadatas