Metana spradziens raktuvc makoszowy sago raktuvc

Kalnrûpniecîba tuvâkajâ pasaulç ir visdziïâkais visâ pasaulç, turklât, neskatoties uz metâna ogïu ðuvçm, droðâkais. Droðîba tika panâkta, izmantojot daþâdas metodes un droðîbu, pateicoties kurai mçs samazinâm metâna aizdegðanâs vai eksplozijas iespçju.

Lai izvairîtos no metâna eksplozijas, mçs samazinâm faktorus, kas to vada, ko mçs varam samazinât, izmantojot atbilstoðas ierîces. Mînu situâcijâ, proti, pie robeþas, vai senèiem, ir jâpiegâdâ elektroapgâdes kombaini un sabojâðanas konveijeri. Bojâtu kabeïu dzirksteles beigâs elektriskâs loka veidoðanâs vçrðas pie metâna aizdegðanâs un eksplozijas. Tâpçc papildu sprâdziendroðîba ir saistîta ar pilnâm elektriskajâm ierîcçm. Pateicoties ðai aizsardzîbai, ko izmanto visos paðreizçjos instrumentos un iestâdçs, mçs samazinâm elektrisko potenciâlu iekïûðanu metâna vietâ tâ, ka neveiksmes gadîjumâ tas netiks sasniegts. Kalnraèu elektriíi, kas spçlçjas uz raktuves nâkotnes, ir speciâli apmâcîti sprâdzienbîstamîbas un ugunsdroðîbas nodaïâ, lai viòi paði varçtu droði izveidot savu darbu. Ikvienam elektriíim reizi piecos gados ir jâbût sâkumam ðâdâ eksâmenu pabeigðanas apmâcîbâ, pateicoties tam, kâpçc viòa doma tiks atsvaidzinâta un uzzinâs par jauniem ugunsizturîgu un sprâdziendroðu sasniegumu dizainiem un stiliem.Sprâdziendroðîba un ugunsizturîba ir svarîgs faktors, kas tiek izmantots jebkurâ raktuvç, pateicoties tam samazinot metâna eksplozijas risku.