Militaro apicrbu rathotajs

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri plânoja pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs varçtu pat redzçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija mazâkâ detaïâ, un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs bija saistîts ar savvaïas un vâju audumu izmantoðanu ar spçcîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk bija iekïauti gaisîgi, krâsaini maxi svârki ar tamborçtiem numuriem. Blakus tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti daudz apìçrbu no visdaþâdâkajâm kolekcijâm. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks pieðíirti vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un praktiskas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pârdevuði savas dziesmas pârdoðanai, un pçc tam, kad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums noteiktâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienu kolekcija mûsdienâs sasniegs maija priekðâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru biznesu, kurâ kolekcijas bûtu labas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu paðu apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, pirmkârt, labâkajos drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Katru reizi, ðis darbs vada kolekcijas sadarbîbâ ar Polijas dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir ïoti liela atzinîba, ka pat pirms veikala veikðanas tie, kas jau ir gatavi no rîta, iepazîsies ar kilometru garajâm rindâm. Ðîs kolekcijas tiek izdotas tajâ paðâ dienâ.Ðî darba rezultâti daudzus gadus ir ieguvuði lielu popularitâti gan pasaulç, gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir sasniegusi un ko viòi sniedz, ka rezultâti ir augstâkâs klases.

Kankusta Duo

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava