Mobilo ierieu veidi

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise Efektīvs veids, kā atbrīvoties no grumbām un nodrošināt ādu ar vislabāko aprūpi

Vçl nesen mobilâs ierîces bija tikai atseviðíu klientu domçns. Paðlaik tâs arvien vairâk tiek izmantotas interesçs. Pateicoties dinamiski pieaugoðajam viedtâlruòu pârdoðanas apjomam, biznesa klientu vajadzîbas uzlabojas. Tas nosaka to, kâdam nolûkam novirzîti novatoriski IT risinâjumi uzòçmumiem.

Aizvien bieþâk uzòçmumi, kas nodarbojas ar erp sistçmâm, lûdz ðîs programmatûras raþotâjiem iespçju to izmantot, izmantojot mobilâs ierîces. Viedtâlruòu izmantoðana ir ïoti noderîga pasûtîjumu vâkðanâ. Ðâdu risinâjumu ir izdarîjuði arî darbinieki, kuri ir spiesti normâli ceïot. Viòi lielâ mçrâ pârbauda klienta datus. Mobilâs sistçmas darbojas tâpat kâ standarta ERP programmas. Vienîgais variants ir saskarne, kas ir pielâgota mobilajâm ierîcçm. Ðâ standarta varianta piedâvâtâ risinâjuma piemçrs ir altâra programma. Viòð uzskata, ka lietoðanu galvenokârt izmanto mazos, daudzos pakalpojumu un tirdzniecîbas uzòçmumos. Mobilâs ERP sistçmas izmanto divas iespçjas ievadît informâciju. Pirmais no tiem ir îpaði rakstîts pieteikums viedtâlruòiem. Pirms to lietoðanas ir nepiecieðams to lejupielâdçt ierîcç un instalçt. Ievads konkrçtâ ir pçc pieteikðanâs iepriekð izveidotâ kontâ. Otrâ iespçja ir piekïuve konkrçtam, izmantojot interneta pârlûku. Pçdçjâ gadîjumâ jums tikai jâpiesakâs íermenî - nav lietderîgi instalçt nevienu papildu programmu. Ir vçrts, ka lietojumprogramma mobilajâ ierîcç tiek pastâvîgi atjauninâta lîdz modernâkajai versijai. Tas dos ceïu daudziem nepatîkamiem notikumiem. Comarch erp altum ir daudzi lieli moduïi, pateicoties kuriem ðî programmatûra atklâs pielietojumu gandrîz visâs jomâs. Sâkot no finanðu un grâmatvedîbas, un paliekot loìikâ un darbojoties cilvçkkapitâlâ.