Naudas sods no gus

Ir elements, kurâ tiesîbu aktos ir prasîtas finanðu ierîces. Pastâv elektroniskas organizâcijas, kas ir ieòçmumu un nodokïu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas apjomiem, uzskaite. Par to, ka viòiem trûkst zîmola îpaðnieka, viòiem tiktu uzlikts ievçrojams naudas sods, kas labi gûst peïòu. Neviens negrib riska kontroli un naudas sodu.Daþreiz ir iespçjams, ka uzòçmums tiek izveidots ierobeþotâ telpâ. Darba devçjs seko internetam, bet uzòçmçjdarbîbâ tas galvenokârt glabâ un vienîgâ brîvâ telpa ir vieta, kur atrodas galds. Fiskâlâs ierîces tâdçï ir nepiecieðamas, ja veikals aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tas neatðíiras kâ cilvçki, kas darbojas nestacionâri. Ir grûti iedomâties, ka îpaðnieks grieþas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un skarbu fonu, kas nepiecieðama tâs plaðai izmantoðanai. Tie ir atvçrti tirdzniecîbas vietâm, pârnçsâjamiem kases aparâtiem. Tiem ir zems izmçrs, jaudîgas baterijas un skaidrs serviss. Izskats ir lîdzîgs aizdevuma lîgumu apkalpoðanas terminâïiem. Viòð no viòiem paver ideâlu izeju, piemçram, kad mums jâdodas uz pircçju.Fiskâlâs ierîces ir raksturîgas arî daþiem klientiem, nevis tikai îpaðniekiem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, saòçmçjs var iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Rezultâtâ fiskâlâ druka ir vienîgais pierâdîjums mûsu pirkumam. Tas ir arî apstiprinâjums tam, ka darba devçjs veic labu enerìiju un uztur nodokli par izplatîtajiem izstrâdâjumiem un palîdzîbu. Ja mums ir iespçja, ka finanðu prçmija veikalâ ir izslçgta vai dzîvo neveiksmi, mçs varam paziòot birojam, kas pieòems attiecîgos tiesîbu aktus pret îpaðnieku. Tas apdraud viòu ar lielu finansiâlu sodu un arvien vairâk pat tiesu.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem pârbaudît uzòçmuma finansçjumu. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums precîzi parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem krâpj savu naudu vai vienkârði vai mûsu intereses ir rentablas.

Pârbaudiet labâkos kases aparâtus