Nodokiu talons koszalin

Visos veikalos, pat tieðsaistç, bet gan frizieru salonos, kosmçtikas, medicînas un citi parâdîjâs kases aparâti. Un, lai gan lietotâjiem, tomçr, nav jâòem lîdzi, ko pakalpojumu sniedzçjs vai kasiera tirdzniecîbâ organizç kvîtis, tas ir tie, kam bûtu jârûpçjas, lai òemtu izdrukâto saòemðanu.

Katram fiskâlâ printera posnetam ir iespçja izdrukât kvîti cilvçkam, kâ arî iespçju izdrukât kases aparâta îpaðniekam kvîti. Tajâ paðâ laikâ kases turçtâjs nosaka, vai ieòçmumos, kas iekïaujami pârskatos ar nodokïu iestâdçm, tiek uzskatîts, ka tie ir izsniegti uz speciâla papîra ðíiras ruïïa, vai arî tie bûtu jâuzskaita tikai digitâlâ datu nesçjâ.

Klienta veiksmes rezultâtâ tâ daïa ir saòemðana no kases aparâta. Klientu grupa sûdzas par to, ka kvîtim tâs nav nepiecieðamas, ka tas ir îpaðs papîrs, kuru viòi iznîcinâs brîdi, tomçr, ja nesniedzat kvîti klientam, varat samaksât biïeti. Nodokïu biroji arvien vairâk novirza mûsu cilvçkus uz veikaliem, stâvçt komerciâlajâs pilsçtâs vai pakalpojuma brîþos, lai noskaidrotu, vai klients ir saòçmis kvîti. Veidlapa ir iespçjama, ja klients ir saòçmis kvîti un lietotâjs to nav saòçmis. Ðâdi ieòçmumi ir jâiznîcina. Ja kvîts tiks aplûkota galçjâ vietâ, un klients jau var atrisinât risinâjumus no veikala, kases turçtâjs, kurð var tikt sodîts ar zîmoga nodevu par to, ka klients nav saòçmis kvîti, ir atbildîgs par izdrukas atstâðanu no kases aparâta.

Finanðu ministrija arî nolçma atbalstît klientu ienâkumu no kases aparâtiem izplatîðanu. 2015. gada beigâs tika atklâta izlozes loterija, kurâ var izmantot ikviens fiskâlâ kvîts lietotâjs. Kvîti, kas dokumentç materiâla vai pakalpojuma iegâdi par summu, kas pârsniedz PLN 10, var redzçt viòa kvîti loterijas lapâ, inter alia, norâdot: kases numurs, izdrukas numurs, norâdot pirkuma lielumu un datumu. Pasâkuma ideja ir apbalvot laimîgus èekus ar vçrtîgâm materiâlâm balvâm, kas tika uzrakstîtas vienu reizi maijâ. Reizi ceturksnî papildus tiek mainîta ieòçmumu emitentu prçmiju kategorija. Ðâdu îpaðo ieòçmumu turçtâji, kas lîdz pçdçjai minûtei ir izsnieguði frizieri un kosmetologi, un ðobrîd medicînas un zobârstniecîbas biroji, var iegût papildus vçrtîgas îpaðas balvas.