Partikas produkti

Nesen mums bija Valentîna diena, tâpçc es nolçmu, ka es darîðu kâdu informâciju par savu draudzeni. Izkârtojumos man bija divu çdienu vakariòas un deserts, kas tika pasniegts vîna un aromâtisko svecu uzòçmumâ no konkrçtâ DIY veikala. Lieliska ideja - íemmîtes. Ïoti elegants çdiens, bet arî grûti sagatavojams, jo gliemenes var labi cept, lai no tâm òemtu garðu.

Diemþçl mans ðefpavârs ir mazliet viduvçjs. Principâ es varçtu teikt, ka tas ir iesâcçjs, jo tâ bija patiesîba. Viòð atklâja internetâ recepti tâlsatiksmes ceïiem. Diemþçl radâs problçma, saprotot pusi teksta, jo viss bija rakstîts angïu valodâ! Nu, es nepadevos, visu iemetu tulkotâjâ, un es esmu slims ar ðo elementu saskaòâ ar pavâra intuîciju (kas man nav precîzi. Es nolçmu, ka ðos mîdijas darîðu dârzeòu uzòçmumâ. Tomçr es aizmirsu, ka jums vispirms ir nepiecieðams mizot un sagriezt dârzeòus. Es pieòçmu, ka es vçlos uzsvçrt, jo laiks bija vçl mazâk, un es biju ïoti daudz saimniecîbâ. Es sâku sagriezt dârzeòus, es negribçju sliktu veiksmi, es saòçmu savu pirkstu ... Nu, kâ dabisks cilvçks, ko es nepadevos. Es nâcu klajâ ar ideju - dârzeòu kuteri. Tas bija tad, kad viòð tieðâm skâra vietas. Ne pilnîgi, ka es saglabâju daþas minûtes grieðanai, man nebija jâbaidâs par savu dzîvi, izmantojot griezçju. Kad ðî summa pastâvçja, es biju gatavs ielikt sviestam íemmîtes. Viss, protams, bija cepts tieði tâpat kâ attçlâ no interneta viedokïa, kurâ es atradu recepti. Tomçr es aizmirsu, ka man bija jâsagatavo zupa. Es âtri pârlçkuðu uz tuvçjo veikalu skâbo zupu burkâ un izlaidu to katlâ un tad tikai pagatavoja to. Desertam man bija savs mâjâs gatavots saldçjums saldçtavâ. Tas ir labi, ka es motivçju sevi izveidot to jau iepriekðçjo dienu, jo es vairs nebûtu spçjîgs kaut ko darît. Man jâatzîst - pçdçjâs pâris sekundes, kas mani izglâba, dârzeòu griezçjs saglabâja manu divu çdienu vakariòas. Persona bija satriekta un apbrînoja manas kulinârijas prasmes.