Pelcko zonu raksts

Finanðu ministrija uzklausîja daþâdas metodes, kâ samazinât pelçko zonu un iekasçt maksâjamâs maksas. Viena no tâm bija sociâlâ kampaòa, kas veicinâja patçrçtâju pieprasîjumu pçc kvîtis pçc preces vai pakalpojuma iegâdes. Ir grûti pateikt, cik lielâ mçrâ ðis karð bija skaidrs: poïiem visâ nodokïu administrâcijas periodâ ir vairâk kâ pretinieks nekâ viòu sabiedrotais, tâpçc viòi ir gatavi dot savu roku mazâk nekâ to pieprasît. Mçs nejûtam ieradumu savâkt visus dokumentus, lai mçs jebkurâ laikâ varçtu atgriezties pie tiem, ko mçs varam novçrot pat skandinâvu vidû.

Fiskâlâ kvîts ir vçl viens nevajadzîgs papîrs, kas traucçs mûsu kabatâm. Kâpçc jûs glabâjat èekus, ja tie tiek uzlikti uz ðâda papîra un ar tâdu tinti, ka pçc divâm nedçïâm jûs nevarat redzçt, kas no viòiem sâkotnçji tika teikts?Jûs varat izmantot ðaubas par ðâda veida darbîbas efektivitâti, ministrija vienmçr nâca klajâ ar ideju, ka tagad poïu mentalitâtç tas ir lieliski vai loterijas biïete. Pçc tam, kad iegâdâjies minimâlo PLN 10 un iegâdâjâties èeku no novitus hd e printera, visi varçja reìistrçties tîmekïa vietnç un iesaistîties auto loterijâ. Loterijas uzvarçtâjs, protams, bija publiskâ televîzija.Es uzskatu, ka ðâdas kustîbas ir jçgpilnâkas par to, ka ir jâatkârto garlaicîba, "òemiet fiskâlu kvîti, neïaujiet man nozagt no jums." Poïi nepatîk, kad viòi tiek mâcîti - tas ir mûsu rakstura ïoti intensîvais raksturs. Kâpòu metode mums nav labâkâ - komunistiskâs institûcijas noskaidroja, vai opozîcija neiedarbojas ar represijâm, bet to nostiprinâja un iemeta galîgajâ uzvarâ. Burkâns ir daudz labâks nekâ nûja, piemçram, iespçja iegût automaðînu.Sam jutâs manâ âdâ, iepçrkoties lielveikalâ es saòçmu karti, kas ïauj izmantot punktus daþiem iegâdâtiem produktiem. Bija svarîgi pârvçrst problçmas par materiâlâm balvâm. Tâpçc es mçìinâju iepirkties paðreizçjâ veikalâ, lai gan, lai nonâktu pie tâ, man bija jâiet cauri trîs kilometriem. Es atteicos tikai tad, kad es sapratu, ka, lai saòemtu vçrtîgu balvu, man jau daudzus gadus bûtu jâpçrk manâ paðreizçjâ amatâ. Protams, balvas solîjums tieðâm skar poïus.