Polijas virtuve 1500 receptes

Mûsu virtuve neietilpst visvieglâk, un tas ir tâds pats, jo tajâ ir daudz gaïas. Tâs zinâmâ mçrâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Iestâþu sagatavoðana nav visvienkârðâkais uzdevums. Protams, ikviens ir nonâcis pie þults gaïas vai grûti. Katrâ virtuvç ir jâatrod objekts, kas mûs glâbj no kulinârijas gaïas neveiksmçm - smalcinâtâja íermenî. Tas parasti sastâv no vairâkiem desmitiem mazu asmeòu, kas ir iestrâdâti viens otram. Ðis sîkrîks nodroðina vieglu gaïas sagrieðanu bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots kopçjam karbonâdes vai steiku veidam. Asmeòiem, kas ir aprîkoti ar smalcinâtâju, jâbût izgatavotiem no nerûsçjoðâ tçrauda - nevis par objekta izturîbu, bet arî uz tîrîbu un funkcionalitâti. Visi pârçjie apvalki galvenokârt ir izgatavoti no mâkslîga íermeòa. Gaïa, kas ir sasmalcinâta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas iekðpusç, kâ rezultâtâ pçc cepðanas cepta gaïa pat sulîga. Siltuma apstrâdes process pats par sevi ir vienmçrîgs un âtrs. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Turklât mçs varam païauties uz garðvielâm, kas pârkaisa gaïu, iekrita tâs dziïumâ, kas veicinâs nesaskaòotu gaïas garðu. Gaïas smalcinâtâjs ir lieliska alternatîva klasiskajai piestâtnei. Gaïas sagatavoðanas process beidzas ne tikai efektîvâk, bet arî klusâk. Cilvçkiem mâjâs ir Ziemassvçtku enerìijas taupîðana. Drupinâtâjs, mazs izmçrs ir ïoti efektîvs, un to ir viegli mazgât zem ðî ûdens, vismaz ne visu var ievietot trauku mazgâjamâ maðînâ. Paðreizçjâ nozîmç ir vçrts izlasît pakalpojumu informâciju. Ar roku mazgâðanu ieteicams ievçrot piesardzîbu - asmeòi var viegli sagriezt mûs! Gaïas smalcinâtâjs ir daudzu profesionâlu ðefpavâru, bet arî mâju sievieðu neatòemams biedrs, kas zina, ka ðâda veida lînija sagatavos konkursu un stipru gaïu.