Recirkulacijas gaiss

Katru dienu, pat tâdâ telpâ kâ birojâ, mçs esam klâti ar bagâtîgâm ârçjâm vielâm, kas ir vçrstas uz to pârtiku un kvalitâti. Papildus galvenajiem atkritumiem, piemçram, vietai, temperatûrai, mitrinoðai videi, ieskaitot visu, mçs nodarbojamies ar daþâdiem izgarojumiem. Gaiss, ko elpojam, nav pilnîgi tîrs, bet, protams, ir piesâròots. Mçs varam aizstâvçt sevi pret piesâròojumu daïâs putekïos, radot spçles ar filtriem, bet ir arî citi draudi, kurus vienmçr ir grûti atrast gaisâ. Tie ietver galvenokârt toksiskus dûmus. Tos parasti var izsekot, bet pateicoties tâdâm formâm kâ toksiska gâzu sensors, kas atklâj patogçnâs daïiòas no satura un brîdina par to klâtbûtni, pateicoties kurai tâ informç mûs par draudiem. Diemþçl risks ir ïoti nopietns, jo daþas vielas, kad oglekïa dioksîda pierâdîjumi ir bez smarþas un regulâri atrodas atmosfçrâ, izraisa nopietnus veselîbas traucçjumus vai nâvi. Papildus Èadam mçs arî esam pakïauti briesmâm, ko atklâj citi detektori, kâ pierâdîjumu par sulfâtu, kas straujâ koncentrâcijâ ir nenozîmîgs un izraisa âtru paralîzi. Vçl viena indîga gâze ir oglekïa dioksîds, kas ir tikpat bîstams kâ iepriekð minçts, un amonjaks - gâze, kas dabiski notiek gaisâ, lai gan plaðâkâ koncentrâcijâ tâ ir bîstama cilvçkiem. Toksisku elementu detektori var atrast arî ozonu un sçra dioksîdu, kuru ðíidrums ir mçmâks nekâ atmosfçra, kâ arî cenðas âtri aizpildît zemi pie zemes - ðî iemesla dçï, tikai formâ, ja mçs esam pakïauti rîkojumam, mums vajadzçtu dot sensorus pareizajâ vietâ viòð varçja sajust draudus un informçt mûs par viòu. Citas bîstamas gâzes, ko sensors var mûs brîdinât, ir kodîgs hlors un ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds, kâ arî iespçja ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Kâ redzat, jums ir jâinstalç toksisks gâzes sensors.