Rupnieciskais putekisuccjs 2017

Putekïu nosûcçji ir rûpniecisks putekïu sûcçjs, kas tiek izmantots, lai apstrâdâtu grûti piemaisîjumus. Lietâ var bût nepilnîbas apdares darbos, piemçram, krâsu un apmetuma atlikumos.

Rûpnieciskie putekïsûcçji var tikt sadalîti vairâkâs kategorijâs atkarîbâ no to uzstâdîto filtru vçrtîbas.Mçs izðíir klases L, K un H.L klase ïauj grâmatas ar dabîgiem putekïiem, piemçram, smiltîm vai granti.K klase ir noderîga piemaisîjumu, piemçram, krâsu, laku, atlikuma betona vai akmeòu, likvidçðanai.Augstâkais variants ir H, un tas izraisa smagus piesâròotâjus, piemçram, svinu, kadmiju, pelçjumu, niíeli vai azbestu. Pat daudz mazu piemaisîjumu filtrç pçdçjâ filtra suga.Ir ârkârtîgi svarîgi, lai piemçrotâ instrumentu klase tiktu pielâgota darba lîmenim, ko mçs darâm. Nepareizs izvçle var atbrîvot Polijas veselîbu, un ekstrçmos gadîjumos var bût bîstama dzîvîbai!Svarîgs parametrs ir sûkðanas jauda. Tas svârstâs no 1200 lîdz 2000 [W].Ir arî vçrts pievçrst uzmanîbu konteinera jaudas trûkumam.Pârâk zema tvertne var izraisît neapmierinâtîbu, jo bieþi nepiecieðams iztukðot. Laba vçrtîba ir nopirkt putekïu sûcçju ar trauku ik pçc 30 litriem.Jûs varat apsvçrt iespçju putekïsûcçju iegâdâties bez maisiòa. Tie satur nemainîgu sûkðanas jaudu, kas atðíiras no atkritumu tvertnes uzpildîðanas.Somas nav jâmaina.Diemþçl ðâda veida putekïu sûcçju trûkums ir lielâka maksa un nepiecieðamîba pçc katras lietoðanas iztîrît kameru.Ir vçrts izvçlçties instrumentu ar lielu ðïûtenes izmçru un papildu piederumiem. Tas ievçrojami palîdzçs veikt tîrîðanas darbîbas un nodroðinât izmantoðanas komfortu.Pievçrsiet uzmanîbu arî putekïsûcçju darbîbai, arî no kuriem dokumentiem tika izveidoti. Cietais korpuss ïauj daudzus gadus darboties bez traucçjumiem. Smagâki çdieni ir aprîkoti arî ar îpaðiem ratiòiem, tâdçï ir svarîgi tos âtri piegâdât.Ir vçrts sniegt atzinumu par raþotâja garantijas politiku.Ideâlâ gadîjumâ, ja garantijas laiks bija vismaz 3 gadi, un pakalpojums tika saòemts tîmekïa vietnç.Rûpnieciskâ putekïsûcçja cena tiek atvçrta svariem no vairâkiem simtiem lîdz vairâkiem tûkstoðiem zlotu.Tâpçc ir vçrts doties uz uzòçmçjdarbîbu un iepriekð pârbaudît veidu.

https://mlash.eu/lv/

Paðu tirgû atvçrtie pazîstami putekïu sûcçju zîmoli ir Kärcher, Numatic, Starmix, Festool un aeroVac arî individuâli.